[How To] e-Deklaracje instalacja w Ubuntu 12.10

romanczuk
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 2
Rejestracja: 10 sty 2013, 20:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.10
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86

[How To] e-Deklaracje instalacja w Ubuntu 12.10

Post autor: romanczuk » 10 sty 2013, 20:25

Witam,
w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zamieszczam poniżej informacje jakie otrzymałem z działu Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów. Podejrzewam, że może się przydać:

INSTALACJA APLIKACJI E-DEKLARACJE DESKTOP DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO Z RODZINY SYSTEMÓW
UBUNTU WERSJA 12.10 (32-BIT I 64-BIT)
INSTALACJA Z WIERSZA POLECEŃ
1. Pobieramy i instalujemy Adobe Reader

Kod: Zaznacz cały

wget http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.1/enu/AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
chmod +x ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
sudo ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
2. Pobieramy i instalujemy środowisko Adobe AIR
Uwaga: poniższą linię pomijamy w systemach 32-bitowych

Kod: Zaznacz cały

sudo apt-get install ia32-libs
Wykonując w tym miejscu instalację AdobeAir otrzymamy komunikat:

Kod: Zaznacz cały

Adobe AIR could not be installed. Install either Gnome Keyring or KDE KWallet before installing Adobe
AIR.
Aby temu zapobiec wykonujemy polecenia:

Kod: Zaznacz cały

locate libgnome-keyring.so /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-
keyring.so.0.2.0
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
Pobieramy Adobe AIR i instalujemy

Kod: Zaznacz cały

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/latest/AdobeAIRInstaller.bin
chmod +x ./AdobeAIRInstaller.bin
sudo ./AdobeAIRInstaller.bin
Utworzone wcześniej linki do bibliotek można usunąć.

Kod: Zaznacz cały

sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
3. Pobieramy i instalujemy aplikację

Kod: Zaznacz cały

wget http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/dopobrania/e-dek/app/e-DeklaracjeDesktop.air
Instalujemy aplikację:

Kod: Zaznacz cały

sudo /opt/Adobe\ AIR/Versions/1.0/Resources/airappinstaller /bezwzględna_ścieżka_do_pliku/e-
DeklaracjeDesktop.air
Po instalacji aplikacja e-Deklaracje Desktop uruchomi się automatycznie. Jeśli po podaniu danych dla
domyślnego profilu pojawi się poniższe ostrzeżenie:
Obrazek
Wybieramy
Trust for this Session
4. Instalujemy niezbędne certyfikaty
Tworzymy plik, np.: certyfikaty.crt (vi certyfikaty.crt) i wklejamy do niego poniższą zawartość:

Kod: Zaznacz cały

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDuzCCAqOgAwIBAgIDBETAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMH4xCzAJBgNVBAYTAlBM
MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxIjAgBgNVBAMTGUNlcnR1bSBU
cnVzdGVkIE5ldHdvcmsgQ0EwHhcNMDgxMDIyMTIwNzM3WhcNMjkxMjMxMTIwNzM3
WjB+MQswCQYDVQQGEwJQTDEiMCAGA1UEChMZVW5pemV0byBUZWNobm9sb2dpZXMg
Uy5BLjEnMCUGA1UECxMeQ2VydHVtIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSIw
IAYDVQQDExlDZXJ0dW0gVHJ1c3RlZCBOZXR3b3JrIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4/t9o3K6wvDJFIf1awFO4W5AB7ptJ11/91sts1rH
UV+rpDKmYYe2bg+G0jACl/jXaVehGDldamR5xgFZrDwxSjh80gTSSyjoIF87B6LM
TXPb865Px1bVWqeWifrzq2jUI4ZZJ88JJ7ysbnKDHDBy3+Ci6dLhdHUZvSqeexVU
BBvXQzmtVSjF4hq79MDkrjhJM8x2hZ85RdKknvISjFH4fOQtf/WsX+sWn7Et0brM
kUJ3TCXJkDhv2/DM+44el1k+1WBO5gUo7Ul5E0u6SNsv+XLTOcr+H9g0cvW0QM8x
AcPs3hEtF10fuFDRXhmnad4HMyjKUJX5p1TLVIZQRan5SQIDAQABo0IwQDAPBgNV
HRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBQIds3LB/8k9sXN7buQvOKEN0Z19zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKaorSLOAT2mo/9i0Eidi15y
sHhE49wcrwn9I0j6vSrEuVUEtRCjjSfeC4Jj0O7eDDd5QVsisrCaQVymcODU0HfL
I9MA4GxWL+FpDQ3Zqr8hgVDZBqWo/5U30Kr+4rP1mS1FhIrlQgnXdAIv94nYmem8
J9RHjboNRhx3zxSkHLmkMcScKHQDNP8zGSal6Q10tz6XxnboJ5ajZt3hrvJBW8qY
VoNzcOSGGtIxQbovvi0TWnZvTuhOgQ4/WwMioBK+ZlgRSssDxLQqKi2WF+A5VLxI
03YnnZotBqbJ7DnSq9ufmgsnAjUpsUCV5/nonFWIGUbWtzT1fs45mtk48VH3Tyw=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEmDCCA4CgAwIBAgIDBtbuMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMH4xCzAJBgNVBAYTAlBM
MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxIjAgBgNVBAMTGUNlcnR1bSBU
cnVzdGVkIE5ldHdvcmsgQ0EwHhcNMDkxMjAzMTIzMDUxWhcNMjQxMjAzMTIzMDUx
WjCBgjELMAkGA1UEBhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVz
IFMuQS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEm
MCQGA1UEAxMdQ2VydHVtIEV4dGVuZGVkIFZhbGlkYXRpb24gQ0EwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC3W3lk/RUZrr5J8tMKvkb5MN3al48ovTYC
Dg6rsd2BTM0oJcNVIkmvx2mgxHu/4S2Rtbkv+vNbhUyT1vAo7gdsy+PyWo0oPuFZ
PN05eX65Sj3HntuO0dvs0RMrpb/BbAwBBa1xyJLL/53spkD4bDaPPE7mL0FLENNA
jtJOJFxhnK7It4Pp+DgDycucGznoeSERcrGLouodjn7rJBMv8wlqmoAiRtdsSYsz
V2QP+zWTgPJNxZYrQyqAbSOZ4QxFkirLgvfgUWNFEmOlprcyv3shn+HS9S8y/FQ8
uENQuhFdVh4yM7t3PAmJeWXncU1qaoGxb6VPJWT0atvuH0n2BFedAgMBAAGjggEY
MIIBFDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAdBgNVHQ4E
FgQUwDsK+g/Z/g9OAphlFAyKHi4AjAMwHwYDVR0jBBgwFoAUCHbNywf/JPbFze27
kLzihDdGdfcwQQYIKwYBBQUHAQEENTAzMDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRwOi8vcmVw
b3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvY3RuY2EuY2VyMC8GA1UdHwQoMCYwJKAioCCGHmh0
dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2N0bmNhLmNybDA6BgNVHSAEMzAxMC8GBFUdIAAw
JzAlBggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEA0uI98v8hovXCAcAqGqmG1xw8veonr3Ao2stIYif3ohUKv3Q9
LcqLpcDcFb0FpiZuqP3JOFNy0JnGzZ7G2W4dX8SeWiACgl7m8LqKiyUHGOJ/4jK+
tINRYtCJmIvIOrN2K1Knm7UZ8jymwSnSYeLeR2H/jitJQ6Ijciy54TB3LM4/H5/o
XDJbNfGm8OmX2J1c4CsjISRqfZtPcE6obdXJ6WqokuFWS5wsIKTwUoOLtZCsjRzG
B87WdFmObLm5m2mdCgD5da20GxfsgovX8sbe/o1R6eT1Ux8t/mlVut5fpTvn0xK0
XSJQerQ4UoAPGI1BSK67+yhul3ADUkIvyp4PXw==
-----END CERTIFICATE-----
Są to certyfikaty centrum certyfikacji bramki systemu e-Deklaracje.
Dodajemy certyfikaty do magazynu certyfikatów środowiska AIR:

Kod: Zaznacz cały

cat certyfikaty.crt >> ~/.appdata/Adobe/AIR/Certs/curl-ca-boundle.crt
U mnie zadziałało, wszelkie uwagi (poprawki) mile widziane.
Załączniki
e-deklarcje.png
(328.9 KiB) Nie pobierany
ODPOWIEDZ

Wróć do „Software-Inne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość