Conky - konfigi

Forumowy magiel: pogaduchy o wszystkim i o niczym.
Awatar użytkownika
eses007
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 6
Rejestracja: 02 gru 2009, 13:49
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: eses007 » 07 lut 2010, 13:00

conkyrc :

Kod: Zaznacz cały

#avoid flicker
double_buffer yes

#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#borders
draw_borders no
border_margin 1

#shades
draw_shades no

#position
gap_x 0
gap_y 158
alignment bottom_left

#behaviour
update_interval 5

#colour
#default_color 8f8f8f
default_color  e0e0e0
#default_shade_color 000000
own_window_colour 262729

#font
use_xft yes
xftfont sans:size=9

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

#to prevent window from moving
use_spacer none
minimum_size 1200 0

TEXT
${alignc}${color}Kernel:${color e0e0e0}$kernel${color 000000} | ${color}Czas pracy:${color e0e0e0}${uptime_short}${color 000000} | ${color}Rdzeń 1:${color e0e0e0}${cpu cpu1}%${color 000000} | ${color}Rdzeń 2:${color e0e0e0}${cpu cpu2}%${color 000000} | ${color}Rdzeń 3:${color e0e0e0}${cpu cpu3}%${color 000000} | ${color}Rdzeń 4:${color e0e0e0}${cpu cpu4}%${color 000000} | ${color}Ram:${color e0e0e0}${memperc}%${color}${color 000000} | ${color}Swap:${color e0e0e0}${swapperc}%${color}${color 000000} | ${color}Root:${color e0e0e0}${fs_used_perc /}%${color 000000} | ${color}Home:${color e0e0e0}${fs_used_perc /home}%${if_existing /proc/net/route wlan0}${color 000000} | ${color}Signal:${color e0e0e0}${wireless_link_qual wlan0}%${color 000000} | ${color}Up:${color e0e0e0}${upspeed wlan0}kb/s${color}/Down:${color e0e0e0}${downspeed wlan0}kb/s${color}${else}${if_existing /proc/net/route eth0}${color 000000} | ${color}eth0:${color e0e0e0}${downspeed eth0}/${upspeed eth0} kb/s${color}${endif}${else}Network Unavailable${endif}${color 000000} |
Zrzut : Obrazek
Awatar użytkownika
quezak
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 8
Rejestracja: 08 cze 2009, 20:33
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: quezak » 08 lut 2010, 20:07

już dzień po ostatnim konfigu rozgrzebałem go na nowo i zarzucam kolejną wersję :)
część główna wzbogacona jedynie o czcionki obrazkowe, poważne zmiany w obsłudze amaroka - dodałem wyświetlanie okładki aktualnie granego utworu oraz obsługę statusu odtwarzacza (gra/pauza/stop jako czcionka obrazkowa)

screen:
Obrazek

.conkyrc:

Kod: Zaznacz cały

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
background yes
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes
font ProggyTinyTTSZ:size=12

# Update interval in seconds
update_interval 2.0

# Minimum size of text area
minimum_size 200 5
maximum_width 220

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline yes # amplifies text if yes
draw_borders no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color 7d976d
color1 b7823d
color2 b4da9d

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 40
top_name_width 11

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${goto 105}${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=20}${time %H:%M:%S}
${goto 125}${font M47_FIRE WIRE:size=14}${time %x}$color$font
${voffset 5}${alignr}Pn Wt Sr Cz Pt So Ni
${voffset -10}${execpi 600 DJS=`date +%_d` ; cal | sed '1d' | sed '/./!d' | sed 's/$/           /' | fold -w  21 | sed -n '/^.\{21\}/p' | sed 's/^/${alignr} /' | sed /" $DJS "/s/" $DJS "/" "'${color white}'"$DJS"'${color}'" "/}
${voffset -15}${color1}${font openlogos:size=14}u${voffset -5}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}system${hr 2}$font$color
$sysname, $kernel on $machine
${font wingdings:size=14}-$font ${voffset -5}mails ${color white}${execi 600 ~/.conky/gmail2}$color$alignr${voffset -5}${font poky:size=12}a${voffset -5}${font}uptime $alignr$uptime  
${voffset -3}${font poky:size=14}R$font ${voffset -5}${execi 10 ~/.conky/batt stat} $color2${execi 10 ~/.conky/batt perc}$color$alignr${execi 30 ~/.conky/batt time}

${voffset -10}${color1}${font poky:size=14}N${voffset -5}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}gpu${hr 2}$font$color
freq ${color white}${nvidia gpufreq}${color} MHz temp ${color white}${nvidia temp}${color}`C${alignr}mem ${color white}${nvidia memfreq}${color} MHz

${color1}${voffset -10}${font poky:size=14}M${voffset -5}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}cpu${hr 2}$font$color 
${alignc}Load: ${loadavg}
${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | head -1}${color}`C ${color white}${freq 1}${color}MHz${alignr}${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | tail -1}${color}`C ${color white}${freq 1}${color}MHz
$color${cpubar cpu1 5,100}$alignr${cpubar cpu2 5,100}
$color${cpugraph cpu1 20,100 000000 55aa55}$alignr$color${cpugraph cpu2 20,100 000000 55aa55}
top CPU   CPU% top MEM   MEM${color white}
${top name 1} ${top cpu 1} ${top_mem name 1} ${top_mem mem_res 1}${color2}
${top name 2} ${top cpu 2} ${top_mem name 2} ${top_mem mem_res 2}${color}
${top name 3} ${top cpu 3} ${top_mem name 3} ${top_mem mem_res 3}
${top name 4} ${top cpu 4} ${top_mem name 4} ${top_mem mem_res 4}
${color}total running:${alignr}${color white}$running_processes$color of ${color white}$processes

${color1}${voffset -10}${font poky:size=14}H${voffset -5}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}memory/disk${hr 2}$font$color
${color}${membar 12}
${voffset -18}$alignc${color white}RAM ${memperc}% ($mem)
${color}${swapbar 12}
${voffset -18}$alignc${color white}Swap ${swapperc}% ($swap)$color
${voffset 3}Root ${fs_free /}$alignr${fs_bar 6,130 /}$color 
C:\  ${fs_free /media/c}$alignr${fs_bar 6,130 /media/c}$color
D:\  ${fs_free /media/d}$alignr${fs_bar 6,130 /media/d}$color
${if_mounted /media/QzkBook}Extr ${fs_free /media/QzkBook}$alignr${fs_bar 6,130 /media/QzkBook}$color${endif}

${color1}${voffset -10}${font poky:size=14}Y${voffset -5}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}network$font (${wireless_essid wlan0})${hr 2}$color
  ${addr wlan0} $alignr${execi 30 ~/.conky/exip}  
  ${color white}${downspeedf wlan0}${color}kB/s$alignr${color white}${upspeedf wlan0}${color}kB/s  
${voffset -20}${font pizzadude bullets:size=16}T${goto 220}N${font}
${downspeedgraph wlan0 15,100 000000 880000}$alignr${upspeedgraph wlan0 15,100 000000 008800}$color${voffset -5}
${goto 110}session${goto 20}${color white}${totaldown wlan0}$alignr${color white}${totalup wlan0}$color
${goto 115}today${goto 20}$color2${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}$alignr${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}$color
${goto 105}yesterday${goto 20}$color2${execi 600 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}$alignr${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}$color
${goto 105}last week${goto 20}$color2${execi 600 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $4 $5}'}$alignr${execi 60 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $7 $8}'}$color
${goto 102}this month${goto 20}$color2${execi 600 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}$alignr${execi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}$color
${color}Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count} ${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}

${voffset -10}${color1}${font Buttons and Switches JL:size=14}${exec ~/.conky/amarok stat}${voffset -8}$font ${font M47_FIRE WIRE:size=10}now playing${hr 2}$font

${if_running amarokapp}${color white}${exec ~/.conky/amarok title}
$color2${exec ~/.conky/amarok album}$alignr
${exec ~/.conky/amarok artist}
$color${exec ~/.conky/amarok count}
${exec ~/.conky/amarok time}
${image ~/.conky/cover -p 120,612 -s 100x100 -n}$color1${execbar ~/.conky/amarok prog}
${else}${color}

${alignc}[Amarok not running]$color1${hr 2}${endif}
standardowy skrypt gmail przerobiony żeby tylko wyświetlał cyferkę:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash 

gmail_login="login"
gmail_password="hasło"

dane="$(wget --secure-protocol=TLSv1 --timeout=3 -t 1 -q -O - https://${gmail_login}:${gmail_password}@mail.google.com/mail/feed/atom --no-check-certificate | grep 'fullcount' | sed -e 's/.*<fullcount>//;s/<\/fullcount>.*//' 2>/dev/null)" 
if [ -z "$dane" ]; then 
	echo "ERR" 
else 
	echo $dane
fi
oraz odpicowany skrypt amaroka:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
stat="$(dcop amarok player status 2> /dev/null)"
if [ "${#stat}" -eq 0 ]; then
	stat='g'
	if [ "$(ls -lh ~/.conky/cover | awk '{print $5}')" != "985" ]; then
		cp ~/.conky/blank.gif ~/.conky/cover; fi
elif [ $stat -eq 0 ]; then
	stat='d';
elif [ $stat -eq 1 ]; then
	stat='f'
else stat='a'; fi

case $1 in
	stat) echo $stat;;
	title)tmp="$(dcop amarok player title)"
			echo $tmp | fold -s -w 20 | head -3
			if [ -z "$tmp" ]; then echo " "; fi
			if [ ${#tmp} -le 40 ]; then echo " "; fi
			if [ ${#tmp} -le 20 ]; then echo " "; fi;;
	artist) if [ $stat == 'd' ]; then
			echo "Stopped"; echo " "; else
			tmp="$(dcop amarok player artist)"
			echo $tmp | fold -s -w 20 | head -2
			if [ ${#tmp} -le 20 ]; then echo " "; fi
		fi;;
	album) if [ $stat != 'd' ]; then 
			tmp="$(dcop amarok player album)"
			echo $tmp | fold -s -w 20 | head -2
			if [ ${#tmp} -le 20 ]; then echo " "; fi
		else echo " "
		fi;;
	time) if [ $stat != 'd' ]; then
			echo "$(dcop amarok player currentTime) / $(dcop amarok player totalTime)"
			else echo " "; fi;;
	count) if [ $stat != 'd' ]; then 
			cnt="$(dcop amarok player trackPlayCounter)"
			if [ $cnt -eq 0 ]; then echo "Never played"
			elif [ $cnt -eq 1 ]; then echo "Played once"
			elif [ $cnt -eq 2 ]; then echo "Played twice"
			else echo "Played $cnt times"
			fi
		else echo " "
		fi;;
	prog) if [ $stat != 'd' ]; then
			atime=$(dcop amarok player trackCurrentTime)
			ttime=$(dcop amarok player trackTotalTime)
			echo $((atime*100/ttime))
			if [ $atime -le 4 ]; then
				cp "$(dcop amarok player coverImage)" ~/.conky/cover
			fi
		else echo " "
		fi;;
esac
Użyte czcionki to:
proggy tiny - tekst
m47_fire wire - nagłówki
pizzadude bullets - strzałki
openlogos - logo ubuntu
wingdings - znaczek skrzynki
buttons and switches JL - znaczki play/pause/stop
poky - wszelkie inne logosy
wszystki czcionki darmowe, do wyguglania w 10 sekund; jedynie wingdings trzeba sobie przekopiować od starego znajomego windowsa :)
LiTE
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 66
Rejestracja: 17 paź 2007, 01:51
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 7.10
Środowisko graficzne: GNOME
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: LiTE » 08 lut 2010, 22:51

A skrypt do baterii wrzucisz?;-)
Awatar użytkownika
ddks
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 26
Rejestracja: 06 lut 2010, 19:18
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: ddks » 11 lut 2010, 15:48

Nigdy nie zgłębiałem się w conky ale z ciekawości się zabawiłem i coś powstało.
Trochę skromne i ubogie ale mi wystarcza.
Jeśli coś by się wam wydawało nie tak to krytykować śmiało :wink:

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

background yes

gap_x 25
gap_y 160

maximum_width 200


# Use Xft?
use_xft yes

double_buffer yes 
update_interval 1.0

own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#Border
draw_borders no
#border_margin 1

#Shades
draw_shades no
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

alignment top_left


override_utf8_locale yes

use_spacer yes

TEXT

#Ram
${font :size=10}

${color orange}Pamiec RAM: ${color White}$memperc% 
${color White}${membar 10}

${color orange}SWAP: $color $swapperc%
${swapbar 10}

${color Orange}CPU${color white} 1${color orange}: $color ${cpu cpu1}%
${color white}${cpubar cpu1 10}

${color Orange}CPU${color white} 2${color orange}: ${Color white}${cpu cpu2}%
${color white}${cpubar cpu2 10}


${color orange}Top CPU:
${color white}${top name 1}${color red}$alignr${top cpu 1}
${color white}${top name 2}${color green}$alignr${top cpu 2}
${color white}${top name 2}${color green}$alignr${top cpu 3}


${color orange}Internet:
${color white}Download ${color white}:      ${color Green}${downspeedf eth0}${color white}kB/s 
${color white}Upload ${color white}:        ${color Red}${upspeedf eth0}${color white}kB/s


${color orange}Czas pracy:
${color white}Uruchomiony:$alignr${color white}$uptime_short


${color orange}System:
${color white}System: $alignr${color white}Karmic Koala
${color white}Kernel: $alignr$kernel
${color white}Architektura: $alignr$machine
dolohow
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 7
Rejestracja: 18 sty 2008, 18:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: dolohow » 13 lut 2010, 16:52

adrikux

Odp: Conky - konfigi

Post autor: adrikux » 14 lut 2010, 13:35

Obrazek
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

update_interval 1
own_window yes
#on_bottom yes
own_window_colour hotpink
own_window_type override
own_window_transparent yes
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#maximum_width 150
#minimum_size 150 5
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
draw_graph_borders no
default_color FEA900
default_shade_color black
default_outline_color black
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
gap_x 1
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
double_buffer yes
override_utf8_locale yes
#mail_spool $HOME/Maildir/

TEXT
$color
${alignr}TIME: ${color gray}${time %H:%M }${time %S}$color
${alignr}DATE: ${color gray}${time %a,}${time %e %m %G}$color
${alignr}UPTIME: ${color gray}$uptime$color
${alignr}CPU: ${color gray}$cpu% ${freq}MHz$color
${alignr}RAM: ${color gray}$memperc% $mem / $memmax$color
${alignr}SWP: ${color gray}$swapperc% $swap / $swapmax$color
${alignr}HDA: ${color gray}${fs_used_perc /}% ${fs_used /} / ${fs_size /}$color
${alignr}NET: ${color gray}[${addr eth0}]$color
${alignr}DL: ${color gray}${downspeed eth0} k/s ${totaldown eth0}$color UP: ${color gray}${upspeed eth0} k/s ${totalup eth0}$color

Awatar użytkownika
quezak
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 8
Rejestracja: 08 cze 2009, 20:33
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: quezak » 19 lut 2010, 19:39

LiTE pisze:A skrypt do baterii wrzucisz?;-)

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
case "$1" in
	stat) bs=$(acpi | awk '{print $3}')
		case "$bs" in
			Charging,) echo "charging:";;
			Unknown,) echo "full:";;
			Discharging,) echo "discharging:";;
		esac
		;;
	perc) acpi | awk '{print $4}';;
	time) acpi | awk '{print $5}';;
esac
Może wymagać zainstalowania pakietu "acpi".
Awatar użytkownika
hera
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 6
Rejestracja: 20 sty 2008, 20:17
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: hera » 27 lut 2010, 21:19

$cpu%
Jak zrobić żeby pokazywało procent z innych rdzeni? próbowałem $cpu1% $cpu2% coś takiego xD ale nie działa oczywiście :D

@urbinek - Dziękuję serdecznie :)
Awatar użytkownika
urbinek
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 44
Rejestracja: 03 wrz 2007, 11:43
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: urbinek » 27 lut 2010, 21:30

Kod: Zaznacz cały

${color gold}${cpu cpu1}${color }% / ${color gold}${freq 1}${color }MHz / ${color gold}${hwmon temp 1}${color }°C			${color gold}${cpu cpu2}${color }% / ${color gold}${freq 2}${color }MHz / ${color gold}${hwmon temp 2}${color }°C
${color }${cpugraph cpu1 15,130 000000 ffffff}		${color }${cpugraph cpu2 15,130 000000 ffffff}
ciasteczko =D
majoballs

Odp: Conky - konfigi

Post autor: majoballs » 28 lut 2010, 09:28

Po co się ograniczać jedną konfiguracją. :pt36:

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Trebuchet MS:size=8

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

maximum_width 350

draw_shades yes
default_color white

alignment top_right
gap_x 1099
gap_y 300

no_buffers yes
cpu_avg_samples 1

override_utf8_locale yes
TEXT
${hr}
${alignc}${font}CPU

${font}Core0: ${color orange}${platform coretemp.0 temp 1} ${color}°C${alignr}Core1: ${color orange}${platform coretemp.1 temp 1} ${color}°C
${cpugauge cpu0 40,80}${alignr}${cpugauge cpu1 40,80}
${alignc}${freq cpu0} MHz           ${freq cpu1} MHz

GPU${font}${color}:${color orange}${alignr}${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'} ${color}°C

ACPI:${color orange}${alignr}${acpitemp} ${color}°C

HDD:${color orange}${alignr}${pre_exec nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4} ${color}°C
${color 000000}${diskiograph_read /dev/sda 30,90 000000 0000FF} ${color 000000}${alignr}${diskiograph_write /dev/sda 30,90 000000 0000FF}
${color}I/O read: ${diskio_read /dev/sda} ${alignr}I/O write: ${diskio_write /dev/sda}
${hr}

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Trebuchet MS:size=8

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

maximum_width 250

draw_shades yes
default_color white

alignment top_left
gap_x 1099
gap_y 400

no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1
diskio_avg_samples 1

override_utf8_locale yes
TEXT
RAM:${alignr}${mem}
${membar 2,175}
SWAP:${alignr}${swap}
${swapbar 2,175}

sda1:${alignr}${fs_free /boot/}
${fs_bar 2,175 /boot/}
sda2:${alignr}${fs_free /}
${fs_bar 2,175 /}
sda3:${alignr}${fs_free /home/}
${fs_bar 2,175 /home/}

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Trebuchet MS:size=8

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

maximum_width 350

draw_shades yes
default_color white

alignment top_left
gap_x 1000
gap_y 150

no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1
diskio_avg_samples 1

override_utf8_locale yes
TEXT
${if_up wlan0}
${alignc}Wlan0

Wlan:${alignr}${wireless_essid wlan0} 

IP:${alignr}${addr wlan0}

${color}Sygnał:${color FF0000}${alignr}${wireless_link_qual wlan0}%${color}

Down: ${color 00FF00}${downspeed wlan0}${alignr}${color}Up: ${color green}${upspeed wlan0}

${color}Total: ${color C0F500}${totaldown wlan0} ${color}${alignr}Total: ${color C0F500}${totalup wlan0}$endif
${color}
${if_existing /proc/net/route wlan0}${else}
${alignc}Eth0

Lan: ${addr eth0} ${hr}
Down: ${downspeed eth0} kB/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} kB/s
Total: ${totaldown eth0} ${alignr}Total: ${totalup eth0}$endif

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Trebuchet MS:size=8

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

maximum_width 250

draw_shades yes
default_color white

alignment top_left
gap_x 1099
gap_y 700

no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1
diskio_avg_samples 1

override_utf8_locale yes
TEXT
Bateria: ${battery_time BAT0}
${battery BAT0}
${battery_bar 2,200 BAT0}

laptop mode:${alignr}${laptop_mode} 

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Trebuchet MS:size=40

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

maximum_width 350

draw_shades yes
default_color white

alignment top_right
gap_x 540
gap_y 0

no_buffers yes
cpu_avg_samples 1

override_utf8_locale yes
TEXT
${alignc}${time %T}
Każdą konfigurację zapisujemy jako

Kod: Zaznacz cały

~/conkyrc1
~/conkyrc2
etc...
Aby się wszystko ładnie uruchamiało przy autostarcie dodajemy taki prosty skrypt do Autostartu

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash 
conky -c ~/.conkyrc1 &
conky -c ~/.conkyrc2 &
conky -c ~/.conkyrc3 &
conky -c ~/.conkyrc4 &
conky -c ~/.conkyrc5 &
umcs
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 108
Rejestracja: 02 lis 2008, 20:21
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Inne
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: umcs » 02 mar 2010, 17:04

Obrazek
use_xft yes
xftfont Comic Sans MS:size=7
override_utf8_locale yes

text_buffer_size 2048
update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

own_window_class Conky
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager


# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
#minimum_size 250 5

maximum_width 250

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 6
border_inner_margin 8

# border width
border_width 2

# Default colors and also border colors
default_color slate grey
#default_shade_color black
#default_outline_color black
own_window_colour FFDD99

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 0
gap_y -5

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer right
#${voffset -8}${color slate grey}${hr 1}${color}
#${goto 55}${color FFDD99}${font Comic Sans MS:style:Bold:size=8}-MOC-
#${voffset -8}${color slate grey}${hr 1}${color}
#${execpi 3 sh /home/arch/.skrypty/mocpdata.sh}
#${color slate grey}${voffset -4}${hr 1}${color}

TEXT
${voffset 100}${image /home/lucid/.conkycolors/logo.png -s 150x150}
${voffset -130}${image /home/lucid/.conkycolors/conkygroundblack.png -p -5,-100 -s 200x1250}
${goto 35}${font Comic Sans MS:style:bold:size=10}${color FFDD99}Ubuntu 10.04${font}${color}
${goto 45}${font Comic Sans MS:style:bold:size=8}Lucid Lynx${font}${color}
${goto 10}${font Comic Sans MS:style:bold:size=30}${color FFDD99}${time %H}${color}${font}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=30}${voffset -33}${color FFDD99}${time :%M}${font Comic Sans MS:size=15}${time :%S}${color}${font}
${goto 40}${font Comic Sans MS:size=10}${color FFDD99}${time %d %B %Y}${font}
${voffset 10}${color slate grey}Kernel: ${color FFDD99}${goto 50}$kernel
${color slate grey}UpTime: ${color FFDD99}${goto 50}$uptime

${color slate grey}Aktualizacje: ${color FFDD99}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color}${font}
${voffset -5}${color slate grey}${hr 1}${color}

${voffset -5}${color FFDD99}${font Comic Sans MS:style:Bold:size=8}DYSKI${font}
${color slate grey}Root: ${color FFDD99}${goto 50}${fs_used /} ${color slate grey}/ ${color FFDD99}${fs_free /}${color}
${color slate grey}${fs_bar 3,120 /}

${voffset -10}${color slate grey}Home: ${color slate grey}${goto 50}${color FFDD99}${fs_used /home} ${color slate grey}/ ${color FFDD99}${fs_free /home}${color}
${color slate grey}${fs_bar 3,120 /home}

${voffset -10}${color slate grey}Moje: ${color slate grey}${goto 50}${color FFDD99}${fs_used /media/Moje} ${color slate grey}/ ${color FFDD99}${fs_free /media/Moje}${color}
${color slate grey}${fs_bar 3,120 /media/Moje}

${voffset -10}${color slate grey}Arch: ${color slate grey}${goto 50}${color FFDD99}${fs_used /media/Arch} ${color slate grey}/ ${color FFDD99}${fs_free /media/Arch}
${color slate grey}${fs_bar 3,120 /media/Arch}

${voffset -10}${color slate grey}${hr 1}${color}
${color FFDD99}${font Comic Sans MS:style:Bold:size=8}CPU${font}${color FFDD99}${goto 100}$cpu% ${color}
${color slate grey}${cpugraph eth0 20,120 B5B5B5 FFDD99} ${voffset -15}

${voffset 4}${color FFDD99}${top name 1}${goto 100}${top cpu 1}
${top name 2}${goto 100}${top cpu 2}
${top name 3}${goto 100}${top cpu 3}
${top name 4}${goto 100}${top cpu 4}
${top name 5}${goto 100}${top cpu 5}
${color slate grey}${hr 1}${color}

${color FFDD99}${font Comic Sans MS:style:Bold:size=8}MEM${font}${color FFDD99}${goto 100}$memperc%${voffset 20} ${goto 97}$mem${voffset -23}${color}
${color slate grey}${membar 3,120}

${color FFDD99}${font Comic Sans MS:style:Bold:size=8}SWAP${font} ${color FFDD99}${goto 100}$swapperc%${voffset 20} ${goto 97}$swap${voffset -23}${color}
${color slate grey}${swapbar 3,120}

${color slate grey}${voffset -8}${hr 1}${color}
${voffset 4}${color FFDD99}${top_mem name 1}${goto 100}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}${goto 100}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}${goto 100}${top_mem mem 3}
${top_mem name 4}${goto 100}${top_mem mem 4}
${top_mem name 5}${goto 100}${top_mem mem 5}
${color slate grey}${voffset 4}${hr 1}${color}
${voffset 4}${color slate grey}Down ${color FFDD99}${downspeed eth0} ${goto 78}${color slate grey}Up ${color FFDD99}${upspeed eth0}
${color slate grey}${downspeedgraph eth0 20,55 B5B5B5 FFDD99} ${goto 78}${color slate grey}${upspeedgraph eth0 20,55 B5B5B5 FFDD99}
${color slate grey}Total ${color FFDD99}${totaldown eth0} ${goto 78}${color slate grey}Total ${color FFDD99}${totalup eth0}
${color slate grey}${hr 1}${color}
${color slate grey}IP: ${color FFDD99} ${addr eth0}

${voffset 8}${goto 24}${color slate grey}|${goto 45}${color slate grey}-Dn-${goto 85}${color slate grey}|${goto 110}${color slate grey}-Up-
${voffset -8}${color slate grey}${hr 1}${color}
${color slate grey}W: ${goto 24}${color slate grey}|${goto 34}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}${goto 85}${color slate grey}|${goto 95}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}
${color slate grey}D: ${goto 24}${color slate grey}|${goto 34}${color 33CC00}${execpi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}${goto 85}${color slate grey}|${goto 95}${color 33CC00}${execpi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}
${color slate grey}T: ${goto 24}${color slate grey}|${goto 34}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $3 $4}'}${goto 85}${color slate grey}|${goto 95}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $6 $7}'}
${color slate grey}M: ${goto 24}${color slate grey}|${goto 34}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}${goto 85}${color slate grey}|${goto 95}${color FFDD99}${execpi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}${font}${voffset 10}
Chyba najlepszy Conky jaki mi się do tej pory udał.
"Gdyby Hans nie zabił żony i nie dostał wyroku to coś by było z tego Reiser4"
Awatar użytkownika
komeniusz
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 7
Rejestracja: 28 mar 2009, 17:47
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: komeniusz » 20 mar 2010, 14:45

Conky:
http://img715.imageshack.us/img715/8155 ... kranui.png

Pulpit:
http://img251.imageshack.us/img251/9518 ... anu1oy.png

.conkyrc

Kod: Zaznacz cały

background no
use_xft yes
xftfont Sans:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers no
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 500 5
maximum_width 230
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
alignment top_right
gap_x 45
gap_y 160
uppercase no
override_utf8_locale yes

TEXT

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}System$hr $font
$color OS: $alignr $sysname $kernel ($machine)
$color Name: $alignr ${exec whoami}@$nodename
$color Procesów: $processes $alignr Aktywnych: $running_processes
$color Czas pracy: $alignr $uptime

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}CPU$hr $font $color
$color Wentylator: $alignr ${exec sensors | grep fan1 | cut -c 13-16} RPM
$color Rdzeń 1 @ ${freq_g cpu1}GHz $alignr${color white}${cpu cpu1}% 
$color ${cpubar cpu1}
${color #499eed}${cpugraph cpu1 25,230 003853 00acff}
$color Rdzeń 2 @ ${freq_g cpu2}GHz $alignr${color white}${cpu cpu2}% 
$color ${cpubar cpu2}
${color #499eed}${cpugraph cpu2 25,230 003853 00acff}
$color ${top name 1} $alignr ${top cpu 1}%
$color ${top name 2} $alignr ${top cpu 2}%
$color ${top name 3} $alignr ${top cpu 3}%

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}RAM$hr $font $color
$color RAM: $mem/$memmax $alignr ${memperc}%
$color ${membar}
$color Swap: $swap/$swapmax $alignr $swapperc%
$color ${swapbar}
$color ${top_mem name 1} $alignr ${top_mem mem 1}%
$color ${top_mem name 2} $alignr ${top_mem mem 2}%
$color ${top_mem name 3} $alignr ${top_mem mem 3}%

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}HDD$hr $font $color
$color /: ${fs_used /}/${fs_size /} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /}%
$color ${fs_bar /}
$color /home: ${fs_used /home}/${fs_size /home} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /home}%
$color ${fs_bar /home}
#$color Wykorzystywanie: $alignr$diskio
Odczyt: ${diskio_read} $alignr Zapis: ${diskio_write}
${color #499eed}${diskiograph_read 25,110 003853 00acff}${alignr} $alignr ${diskiograph_write 25,110 003853 00acff}

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}Temp$hr $font $color
$color CPU core1: ${exec sensors | grep "Core 0" | cut -c 15-16} °C $alignr CPU core2: ${exec sensors | grep "Core 1" | cut -c 15-16} °C
$color HDD 1: ${hddtemp /dev/sda} °C $alignr HDD 2: ${hddtemp /dev/sdb} °C
$color $alignc Chipset: ${exec sensors | grep temp1 | cut -c 15-16} °C

${color #418dd4}${font 700fudge:size=20}Network$hr $font $color
$color Internet Protocol: $alignr ${addr eth0}
$color Download: ${downspeedf eth0} KB/s $alignr ${totaldown eth0}
${color #499eed}${downspeedgraph eth0 20,230 003853 00acff 350}
$color Upload: ${upspeedf eth0} KB/s $alignr ${totalup eth0}
${color #499eed}${upspeedgraph eth0 20,230 003853 00acff 100}
bart13
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 75
Rejestracja: 14 lut 2008, 14:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: bart13 » 05 kwie 2010, 22:26

Umcs, Możesz się podzielić plikiem logo.png i conkybackgroundblack.png?
NaimaDSwDn
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 1
Rejestracja: 05 kwie 2010, 17:51
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 11.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: NaimaDSwDn » 07 kwie 2010, 19:36

Zwykły Conky, mój pierwszy.
EDIT
Trochę ulepszona wersja. Tylko w pliku konfiguracyjnym namieszane jak.. No w każdym razie bardzo ;)
http://wstaw.org/w/3xO/

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont Comic Sans MS:size=9
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,,skip_taskbar,
double_buffer yes
maximum_size 700 5
maximum_width 400
draw_shades no
draw_outline yes
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes

# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*

# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont Comic Sans MS:size=8.5

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.5

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 300 0
maximum_width 300

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no
draw_graph_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 8

# border margins
border_margin 4

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

# own window options
own_window		yes
own_window_transparent	yes
own_window_type		override
own_window_hints	undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 10
gap_y 10

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer right

# colours
color1 white
# light blue
color2 6892C6
# orange
#E77320
color3 FC8820
# green
color4 78BF39
# red
color5 CC0000

text_buffer_size 2048

# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screenTEXT

${font Zekton:style=Bold:pixelsize=35}${alignc}${time %H:%M}${font Zekton:size=7} 
 ${font Zekton:style=Bold:pixelsize=15}${alignc}${time %e %B %G}${font Zekton:size=7} 
 ${font Terminus:style=Bold:pixelsize=20}${alignc}${time %A}${font Terminus:size=7}

${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}System${font} ${hr}${color1}${font Comic Sans MS:style=:size=8}${color white} 
${alignc}${color white}Ubuntu 10.04 "Świetlisty Ryś"
${alignc}${color white}${exec whoami}@$nodename ${color #DEDEDE}
${alignc}Włączony: ${color white}$uptime${font}
${font Comic Sans MS:style=:size=7}
CPU: ${color white}$freq MHz ${color #DEDEDE}used ${color white}$cpu% ${cpubar}
RAM:${color white}$memperc% ${color white}${membar 6}${color} ${color white} ${font}
${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}Dyski${font} ${hr}${color1}
${font Comic Sans MS:style=:size=7}${color white}
/ $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_free_perc /}%
${fs_bar /}
Dokumenty $alignc ${fs_used /media/Dokumenty_} / ${fs_size /media/Dokumenty_} $alignr ${fs_free_perc /media/Dokumenty_}%
${fs_bar /media/Dokumenty_} 
Multimedia $alignc ${fs_used /media/Multimedia_} / ${fs_size /media/Multimedia_} $alignr ${fs_free_perc /media/Multimedia_}%
${fs_bar /media/Multimedia_} ${font}

${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}Temperatura MB/CPU${font} ${hr}${color1}
${font Comic Sans MS:style=:size=7}${exec sensors | grep '|temp2\|temp1' | cut -c 1-19} /
${exec sensors | grep '|temp2\|temp2' | cut -c 1-19} 
Temperatura dysku:
$color${execi 1 /home/damian/.conky_script_hddtemp} °C${font}
${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}Poczta${font} ${hr}${color1}
 ${font Comic Sans MS:style=:size=7}${execi 10 ~/gmail}${font}
${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}Pakiety do aktualizacji${font} ${hr}${color1}
${font Comic Sans MS:style=:size=7}${execi 20 cat /var/log/upgrades.log}${font}

${offset -5}${color1}${font StyleBats:style=CleanCut:size=9}q ${voffset -2}${font Comic Sans MS:style=Bold:size=9}Pogoda${font} ${hr}${color1}
${execpi 1800 conkyForecast --location=PLXX0031 --template=/usr/share/conkyforecast/example/conkyForecast.template}


Awatar użytkownika
Admc
Gibki Gibbon
Gibki Gibbon
Posty: 2149
Rejestracja: 23 lip 2009, 08:57
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 13.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Admc » 12 kwie 2010, 15:25

Obrazek
Konfiguracja własna posklejana z różnych configów znalezionych w Google, zegar analogowy to widget Cairo-dock.

Kod: Zaznacz cały

alignment bottom_left
background yes
use_xft yes
xftfont Terminus:size=7
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 6
gap_y 0
no_buffers yes
uppercase no
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

TEXT
${voffset 15}${image /home/adam/.tlo.png -p -1,0 -s 250x1280}
${font Zekton:style=Bold:pixelsize=12}${alignc}${time %e %B %G}${font Zekton:size=7} 
 ${font Terminus:style=Bold:pixelsize=15}${alignc}${time %A}${font Terminus:size=7}


${font OpenLogos:size=20}u${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=10}Ubuntu Avatar Remix 9.10${font Terminus:size=7}
${hr 1}
${font OpenLogos:size=20}t${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=8}$sysname $kernel ($machine)${font Terminus:size=7}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}p${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=8}Uruchomiony: $alignr $uptime${font Terminus:size=7}
${hr 1}
${font Martin Vogel's Symbols:size=20}m${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=9}Informacje o sieci:${font Terminus:size=7}

Zewnętrzny Adres IP: $alignr ${execi 3600 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail}
Wewnętrzny Adres IP: $alignr${addr wlan0}
Brama: $alignr${gw_ip wlan0}
Przepustowość: $alignr${wireless_bitrate wlan0}
Siła sygnału: ${goto 130}${wireless_link_bar wlan0}
Pobrano${color}: ${totaldown wlan0}
Wysłano${color}: ${totalup wlan0} 
Pobieranie: ${downspeed wlan0} kb/s ${goto 130}${downspeedgraph wlan0 7,75}
Wysyłanie: ${upspeed wlan0} kb/s ${goto 130}${upspeedgraph wlan0 7,75}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}K${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=9}Procesor:${font Terminus:size=7}

Obciążenie CPU: ${cpu cpu0}% ${goto 130}${cpubar cpu0 7}
Procesy: $processes $alignr Aktywne: $running_processes

Aplikacje$alignr Użycie procesora
${voffset 4}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${top name 5}$alignr${top cpu 5}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}y${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=9}Pamięć:${font Terminus:size=7}

Użycie pamięci:
Ram: ${goto 35} $mem / $memmax $memperc% ${goto 140} $membar
Swap: ${goto 35} $swap / $swapmax $swapperc% ${goto 140} $swapbar

Aplikacje$alignr Użycie pamięci
${voffset 4}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${top_mem name 5}$alignr${top_mem mem 5}
${hr 1}
${voffset -7}${font Poky:size=20}y${font Terminus:size=7}${voffset -10}${offset 5}${font Terminus:size=9}Użycie dysku:${font Terminus:size=7}

${voffset -3}/ ${goto 15} ${fs_used /} / ${fs_size /} ${fs_free_perc /}% ${goto 130} ${fs_bar /}
~ ${goto 15} ${fs_used /home} / ${fs_size /home} ${fs_free_perc /home}% ${goto 130} ${fs_bar /home}
╔═╦╗╔╦═╦═╦╗╔╗Blaszak (Phenom II x4 955BE, 4 GB RAM, GF GTX 550Ti) - Kubuntu 13.10 amd64
║═╣║║║╔╣╔╣╚╝║Toshiba Satellite A110-293 - Lubuntu 13.10 x86
║╔╣╚╝║║║║╚╗╔╝HTC Hero - Tegro 2.6 (Android 2.1)
╚╝╚══╩╝╚╝♥╚╝ Liczniki: Linux - 496087, Ubuntu - 28751.
Piontek
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 9
Rejestracja: 01 kwie 2010, 08:51
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Piontek » 07 maja 2010, 17:33

usunąłem tylko parę niepotrzebnych mi opcji i przesunąłem w bok reszta wykorzystana z konfiga któregoś z forumowiczów
tak się prezentuję
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont Sans:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers no
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 500 5
maximum_width 235
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
color1 c1cbd4
color2 97b8d4
color3 6ca5d4
color4 418dd4
color5 002747
color6 ff0000
color7 bbc8d4
color8 75a6d4
color9 418dd4
alignment top_right
gap_x 1030
gap_y 100
uppercase no
override_utf8_locale yes
lua_load /home/spolsh/conky/binclock.lua 

TEXT
$color${font :size=12}${alignc} Ubuntu${font :size=11} 10.04 LTS - Lucid Lynx
${color9}${font Webdings:size=12}i ${font :size=10} System $hr $font
$color ${font Webdings}?${font Sans:size=8} ${time %A} ${time %e %B %G}${alignr}${color9}${font Webdings:size=4}${lua binclock 1}
$color ${font Sans:size=8} Uptime: $uptime${alignr}${color9}${font Webdings:size=4}${lua binclock 2}
$color ${font Sans:size=8} $sysname $kernel ($machine)${alignr}${color9}${font Webdings:size=4}${lua binclock 3} 
$color ${font Sans:size=8} Processes: $processes Running: $running_processes${alignr}${color9}${font Webdings:size=4}${lua binclock 4}

${color9}${font Webdings:size=12}? ${font :size=10}CPU $hr $font
$color CPU core: 1 $alignr CPU core: 2 
$color ${freq}MHz ${cpu cpu1}% $alignr ${freq}MHz ${cpu cpu2}%
$color ${cpugraph cpu1 28,112 418dd4 c1cbd4} $alignr $color${cpugraph cpu2 28,112 418dd4 c1cbd4}
$color${execi 1 sensors | grep 'Core0 Temp' | cut -c 1-19}
$color$alignr${execi 1 sensors | grep 'Core1 Temp' | cut -c 1-19}
${color9} ${top name 1} $alignr ${top cpu 1}%
${color8} ${top name 2} $alignr ${top cpu 2}%
${color7} ${top name 3} $alignr ${top cpu 3}%
${color} ${top name 4} $alignr ${top cpu 4}%
${color9}${font Webdings:size=12}? ${font :size=10}RAM $hr $font $color
$color RAM: $mem/$memmax $alignr ${memperc}
$color ${membar}
${color9} ${top_mem name 1} $alignr ${top_mem mem 1}%
${color8} ${top_mem name 2} $alignr ${top_mem mem 2}%
${color7} ${top_mem name 3} $alignr ${top_mem mem 3}%
${color} ${top_mem name 4} $alignr ${top_mem mem 4}%
${color9}${font Webdings:size=12}? ${font :size=10}HDD $hr $font $color
$color ${font Webdings} ?${font}Temp: $alignr ${if_match "${execi 1 nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4}" == "ERR"} ${execi 60   nc localhost 7634 | cut -d'|' -f9}${else}${execi 60 nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4}${endif} °C
$color ${font Webdings} ? ${font}/: ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr free: ${fs_free_perc /}%
$color ${fs_bar /}
$color ${font Webdings} H ${font}/home: ${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr ${fs_free_perc /home}%
$color ${fs_bar /home}
$color ${font Webdings} S ${font}DATA: ${fs_used /media/sda2} / ${fs_size /media/sda2} $alignr ${fs_free_perc /media/sda2}%
$color ${fs_bar /media/sda2}
$color ${font Webdings} Ö ${font}WIN: ${fs_used /media/sda1} / ${fs_size /media/sda1} $alignr ${fs_free_perc /media/sda1}%
$color ${fs_bar /media/sda1}
${if_mounted /media/KINGSTON}$color ${font Webdings} Q ${font}Kingston: ${fs_used /media/KINGSTON} / ${fs_size /media/KINGSTON} $alignr ${fs_free_perc /media/KINGSTON}%
$color ${fs_bar /media/KINGSTON}$endif${if_mounted /media/1218-71D9}$color ${font Webdings} ? ${font}PSP: ${fs_used /media/1218-71D9} / ${fs_size /media/1218-71D9} $alignr ${fs_free_perc /media/1218-71D9}% 
$color ${fs_bar /media/1218-71D9}$endif
${color9}${font Webdings:size=12}X ${font :size=10}Rhythmbox $hr $font $color
${if_match "${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing --no-start}" == "Nie odtwarza"}$color Nie odtwarza${else}$color Teraz grane:
$color ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%ta" --no-start} - ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%tt" --no-start}
${if_match "${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%te" --no-start}" == "Nieznany"}$color Pause ${else}$color ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%te" --no-start} z $color${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%td" --no-start}${endif}${endif}


mam jeszcze prośbę, nie znam się dobrze na konfigach a chciałbym mieć taki jak mój albo podobny konfig ale nie pionowy a poziomy. Chciałbym żeby sobie leżał z dołu pulpitu a nie stał u boku. Jeśli ktoś ma takowy albo miał by chęć napisać prosił bym o wstawienie na forum :roll:
Piontek
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 9
Rejestracja: 01 kwie 2010, 08:51
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Piontek » 08 maja 2010, 15:23

spolsh dzięki za pomoc, uporałem się chociaż nie tak jak chciałem ale przynajmniej wygląd podobny do tego jakiego pragnąłem.
Obrazek
wspomnę że ten konfig zrobiłem na ekran 1280 na 800.

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont Sans:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers yes
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 1275
maximum_width 2000
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
color4 418dd4
color5 002747
color7 bbc8d4
color8 75a6d4
color9 418dd4
alignment top_right
gap_x 3
gap_y 622
uppercase no
override_utf8_locale yes
lua_load /home/spolsh/conky/binclock.lua 


TEXT
$color4 $hr $font
$color4 CPU ${freq}MHz core: 1-${cpu cpu1}%  core: 2-${cpu cpu2}%  $alignr $color4 RAM: $mem/$memmax ${memperc}%
${cpubar 4,400} $color8${font :size=12}${alignc}  Ubuntu${font :size=11} 10.04 LTS - Lucid Lynx ${color4}${font}${kernel} ${color4} ${color4} Uptime: ${color4}${font}${uptime_short}${color4}$alignr ${membar 4,400}
${color9} ${top cpu 1}%  ${top name 1}  $alignr ${color9} ${top_mem name 1} ${top_mem mem 1}%
${color8} ${top cpu 2}% ${top name 2}  $alignr ${color8} ${top_mem name 2} ${top_mem mem 2}%
${color7} ${top cpu 3}% ${top name 3} $alignr ${color7} ${top_mem name 3} ${top_mem mem 3}%
${color} ${top cpu 4}% ${top name 4}  $alignr ${color} ${top_mem name 4} ${top_mem mem 4}%
${color4} $hr $font
${color4}Swap: ${color4} $swap/$swapmax $alignr $color4 HDD /: ${fs_used /} / ${fs_size /} free: ${fs_free_perc /}%
${swapbar 4,400}  $alignr ${fs_bar 4,400}
${color4} $hr $font
${color9}${font Webdings:size=12}X ${font :size=10}Rhythmbox ${if_match "${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing --no-start}" == "Nie odtwarza"}$color4 Nie odtwarza${else}$color4 Teraz grane: $color4 ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%ta" --no-start} - ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%tt" --no-start} ${if_match "${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%te" --no-start}" == "Nieznany"}$color4 Pause ${else}$color4 ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%te" --no-start} z $color4 ${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%td" --no-start}${endif}${endif}
${color4} $hr $font

Awatar użytkownika
rey444xd3
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 17
Rejestracja: 06 kwie 2010, 14:25
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: rey444xd3 » 10 maja 2010, 12:23

Screen: http://twojezdjecie.pl/fotka_381302.html

A oto /.conkyrc:

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont HandelGotD:size=6
xftalpha 0.5
update_interval 0.5
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades yes
draw_outline yes
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color green
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 29
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no

TEXT

ZEGAREK ${hr 2 }

${font LCD:style=Bold:pixelsize=40}${alignc}${time %H:%M}${font Snap.se:size=8}

SYSTEM ${hr 2}
$nodename $sysname $kernel on $machine

Hostname: $alignr$nodename
IP: $alignr ${addr wlan0}

Pobieranie $alignr ${downspeed wlan0} kb/s
${downspeedgraph wlan0}
Wysylanie $alignr ${upspeed wlan0} kb/s
${upspeedgraph wlan0}Dyski linuksowe

/ $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_free_perc /}%
${fs_bar /}

/home $alignc ${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr ${fs_free_perc /home}%
${fs_bar /home}

${hr 1 }

${color slate grey}CPU 0:${alignr}:CPU 1
${color red}${cpu cpu1}% ${freq_g cpu1}GHz$alignr${color red}${cpu cpu2}% ${freq_g cpu2}GHz

${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ff0000 ffffff}

${hr 1 }

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%

${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%

${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}


eikoden
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 4
Rejestracja: 19 mar 2010, 00:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 9.10
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: eikoden » 17 maja 2010, 17:36

Obrazek


Modyfikowane znalezione w necie do poprawnego działania potrzebne ConkyWeather

Kod: Zaznacz cały

# Use Xft?
use_xft yes
xftfont Monospace:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 2

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 180 0

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
border_margin 5

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
#default_shade_color black
#default_outline_color white
own_window_colour white

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 15
gap_y 50

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none

#If you want a Gmail notify, put the this parameter after the line "${font Radio Space:size=14}b${font}  Public Ip: $alignr${execi 1 ~/.scripts/ip.sh}" in all 3 cases, whithout "#" and replace user password.
#${voffset 4}${font FreeSans:size=14}@${font}${execpi 300 python ~/.scripts/gmail_parser.py user password 3}
default_bar_size 150 8


TEXT
${font Radio Space:size=32}${time %e}$font
${font Radio Space:size=10}${offset 50}${voffset -40}${time %m %G}$font
${offset 50}${voffset 8}${time %A}
${offset 120}${voffset -40}${font OpenLogos:size=40}T$font
${font Radio Space:size=40}$alignc${time %H:%M}$font

${font Radio Space:size=9}SYSTEM ${font}${hr 2}
${font OpenLogos:size=10}u${font}${font Radio Space:size=9} Kernel:$font
$kernel na $machine
${font StyleBats:size=10}P${font} ${font Radio Space:size=9}Procesor: ${freq}MHz 
${alignc} temp ${acpitemp}°C $alignc$uptime$cpugauge$font
${font StyleBats:size=10}g${font} ${font Radio Space:size=9}RAM: $memperc% $font ${membar 8,60}
${font StyleBats:size=10}j${font} ${font Radio Space:size=9}SWAP: $swapperc% $font ${swapbar 8,60}
${voffset 10}${goto 0}${color3}${font Radio Space:size=9}Name${goto 115}CPU${goto 165}MEM${color}$font
${voffset 5}${goto 0}${top name 1}${goto 100}${top cpu 1}${goto 150}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 100}${top cpu 2}${goto 150}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 100}${top cpu 3}${goto 150}${top mem 3}
${goto 0}${top name 4}${goto 100}${top cpu 4}${goto 150}${top mem 4}

${font Radio Space:size=9}HDD ${hddtemp /dev/sda}°C ${font}${hr 2}

${font PizzaDude Bullets:size=10}g${font} ${font Radio Space:size=9}Zone: ${font}${fs_bar 6,30 /media/sda5} ${fs_used /media/sda5}/${fs_free /media/sda5}
${font PizzaDude Bullets:size=10}g${font} ${font Radio Space:size=9}Home: ${font}${fs_bar 6,30 /home} ${fs_used /home}/${fs_free /home}

${font Radio Space:size=9}POGODYNKA${font} ${hr 2} 

${voffset -5}${alignr 70}${font ConkyWeather:style=Bold:size=30}${execi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=WF}${font}
${voffset -50}${font Weather:size=40}y${font} ${voffset -38}${font Arial Black:size=26}${execi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=HT}${font} 


${voffset -5}${goto 10}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday}${goto 60}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${goto 110}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday}${goto 160}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday}
${voffset 10}${font ConkyWeather:size=25}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=2}${font} 
${voffset 4}${goto 5}${font DejaVu Sans:size=7}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${goto 55}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${goto 105}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${goto 155}${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=PLXX0029 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font}

${hr 2}
${font Radio Space:size=9}Audacious${if_running audacious2} ${exec audtool current-song-output-length}/${exec audtool current-song-length}  ${font}  
${execbar expr 100 \* $(audtool --current-song-output-length-seconds) \/ $(audtool --current-song-length-seconds)}  
${font Monospace:size=6}${exec audtool playlist-position}. ${exec audtool current-song}${font}
Awatar użytkownika
develov
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 1
Rejestracja: 20 sie 2009, 21:24
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Openbox
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: develov » 19 maja 2010, 13:45

Witam wszystkich!
Też się pochwalę swoim Conkym:
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pogaduchy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości