Conky - konfigi

Forumowy magiel: pogaduchy o wszystkim i o niczym.
Awatar użytkownika
digital_world
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 50
Rejestracja: 02 gru 2007, 00:16
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.04
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86_64
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: digital_world » 28 lip 2009, 23:22

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft no

update_interval 1.0

draw_shades no
draw_outline yes
draw_borders no
font arial
uppercase no

default_color 0094f0
own_window_colour 0094f0
own_window_transparent yes

#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_rightmaximum_width 250
gap_x 10
gap_y 50

TEXT
${color}
TIME ${hr 2}
${color 8080FF}LOCAL: ${alignr}${time}${color}
UTC:  ${alignr}${utime}


SYSTEM ${hr 2}
$nodename $sysname $kernel on $machine


CPU ${hr 2}
Load: $cpu% Freq: ${freq_dyn}MHz Temp: ${exec sensors | grep Core0 | cut -c 14-18} C
${cpubar 10}
${cpugraph 50,250 000000 0000ff}
${voffset -50} 75%
 50%
 25%
${voffset -55}
   ${color 000080}${hr 1}
   ${hr 1}
   ${hr 1}${color}

NAME       PID     CPU  MEM
${color 8080FF}${top name 1} ${top pid 1}    ${top cpu 1} ${top mem 1}${color}
${top name 2} ${top pid 2}    ${top cpu 2} ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3}    ${top cpu 3} ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4}    ${top cpu 4} ${top mem 4}


MEMORY / HDD ${hr 2}
RAM:  $memperc% ${membar 10}
SWAP:  $swapperc% ${swapbar 10}

ROOT:  ${fs_used /}/ ${fs_size /} ${fs_bar 10 /}
HOME:  ${fs_used /home}/ ${fs_size /home} ${fs_bar 10 /home}
BACKUP: ${fs_used /backup}/ ${fs_size /backup} ${fs_bar 10 /backup}

HDD Read: ${diskio_read}  HDD Write: ${diskio_write}
${diskiograph_read 50,120 000000 00ff00}${alignr}${diskiograph_write 50,120 000000 ff0000}
${alignc}>>> HDD Temp: ${exec nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4} C <<<


NETWORK (${addr eth0}) ${hr 2}
Download: ${downspeed eth0} kB/s Upload: ${upspeed eth0} kB/s
${downspeedgraph eth0 50,120 000000 00ff00}${alignr}${upspeedgraph eth0
50,120 000000 ff0000}
Total: ${totaldown eth0}   Total: ${totalup eth0}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temat rozwiązany -> dodajemy [solved]
majoballs

Odp: Conky - konfigi

Post autor: majoballs » 02 sie 2009, 17:13

A to mój konfig, trochę tego co było wcześniej plus google :D

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

background yes
font Bitstream Vera Sans:size=9
xftfont Bitstream Vera Sans:size=9
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type dektop
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
minimum_size 225 
maximum_width 300
default_color FFFFFF
default_shade_color 000000
default_outline_color 000000
alignment top_right
gap_x 2
gap_y 2
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer yes

TEXT
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

Host: $alignr$nodename
Kernel: $alignr$kernel
Czas pracy: $alignr$uptime
Ilość procesów: ${alignr}$processes ($running_processes running)
${exec acpi}

Core0: ${freq cpu0} ${alignr}${platform coretemp.0 temp 1}°C
${cpubar cpu0}
$alignc${cpu cpu0}%
Core1: ${freq cpu1} ${alignr}${platform coretemp.1 temp 1}°C
${cpubar cpu1}
$alignc${cpu cpu1}%
${pre_exec nc localhost 7634 | sed -e 's/|[[:digit:]]\{2,6\}|C|/\n/g' | grep sda | sed -e 's/|.*|//'} ${alignr}${hddtemp /dev/sda}

nVIDIA GeForce 8400m GS ${alignr}${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'}°C

RAM ${alignr}$mem / $memmax($memperc%)
${membar 4}
SWAP ${alignr}$swap / $swapmax($swapperc%)
${swapbar 4}

Zużycie procesora: $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}
${top name 4}$alignr${top cpu 4}${top mem 4}
${top name 5}$alignr${top cpu 5}${top mem 5}

Zużycie Pamięci $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}
${top_mem name 4}$alignr${top_mem cpu 4}${top_mem mem 4}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}PLIKI ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Boot: ${alignr}${fs_free /boot} / ${fs_size /boot}
${fs_bar 4 /boot}
Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}
Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SIEĆ ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

WAN IP:$alignr${execi 600 /home/majoballs/.conky/wan}
LAN IP:$alignr${addr eth0}

Down: ${downspeed eth0} kB/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} kB/s
${downspeedgraph eth0 25,135 cccccc ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 25,135 cccccc ffffff}
Total ${totaldown eth0} ${alignr}Total ${totalup eth0}


skrypt do WAN IP

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/sh
wget -q -O - checkip.dyndns.org|sed -e 's/.*Current IP Address: //' -e 's/<.*$//'
umcs
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 108
Rejestracja: 02 lis 2008, 20:21
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Inne
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: umcs » 14 sie 2009, 15:38

Obrazek
use_xft yes
xftfont Liberation Sans:size=8

update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes
text_buffer_size 2048

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Draw borders around text
draw_borders no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders no

minimum_size 190 5
maximum_width 390

default_color C4C4C4
draw_shades no

color1 423928

alignment top_right
gap_x 5
gap_y 70

no_buffers no
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

no_buffers yesTEXT
${image /home/adrian2/conkyground.png -s 240x700}
${voffset -6}${goto 28}${font Arial Black:size=38}${color}${time %H}${color}${font}${voffset -28}${font Liberation Sans:style=Bold:size=11}${color}${time :%M}${time :%S}${color}${font}${goto 5}
${voffset -3}${goto 100}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color}${time %A}${color}${font}
${voffset -1}${goto 100}${time %d %B %Y}


${goto 13}${color}${font StyleBats:size=16}q${font}${color} Uruchomiony: ${alignr}${color}${uptime}${color}
${goto 13}${color}${font Webdings:size=15}i${font}${color} Aktualizacje: ${alignr}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${execi 10800 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color}${font} ${color}Pakiety${color}
${goto 13}${color}${font Arial Black:size=14}@${font}${color} nazwa: ${pop3_unseen poczta.interia.pl login hasło -i 1}${font} Wiadomości${color}${color}


${goto 28}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}SYSTEM
${goto 13}${voffset 2}${color}${font OpenLogos:size=16}u${font}${color} Kernel: ${alignr}${color}${kernel}${color}
${goto 13}${color}${font StyleBats:size=16}A${font}${color} CPU1: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu1}%${color}${font} ${alignr}${color}${cpubar cpu1 8,60}${color}
${goto 13}${color}${font StyleBats:size=16}g${font}${color} RAM: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}$memperc%${color}${font} ${alignr}${color}${membar 8,60}${color}
${goto 13}${color}${font StyleBats:size=16}j${font}${color} SWAP: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}$swapperc%${color}${font} ${alignr}${color}${swapbar 8,60}${color}
${goto 13}${color}${font StyleBats:size=16}l${font}${color} Procesów: ${color}${alignr 13}CPU${alignr}RAM${color}
${goto 32}${top name 1}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 1}${alignr }${top mem 1}${color}${font}
${goto 32}${top name 2}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 2}${alignr }${top mem 2}${color}${font}
${goto 32}${top name 3}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 3}${alignr }${top mem 3}${color}${font}
${goto 32}${top name 4}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 124}${top cpu 4}${alignr }${top mem 4}${color}${font}

${goto 13}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}DYSKI
${goto 13}${execpi 30 ~/.scripts/hd_default.py}

${goto 13}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}SIEĆ
${goto 13}${if_existing /proc/net/route wlan0}
${goto 13}${voffset -6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font}${color} Wys.: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed wlan0}${color}${font} kb/s ${alignr}${upspeedgraph wlan0 8,60 E07A1F FAA546}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font}${color} Pob.: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed wlan0}${color}${font} kb/s ${alignr}${downspeedgraph wlan0 8,60 E07A1F FAA546}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font}${color} Wysłano: ${alignr}${totalup wlan0}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font}${color} Pobrano: ${alignr}${totaldown wlan0}
${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}Z${font}${color} Sygnał: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${wireless_link_qual wlan0}%${color}${font} ${alignr}${color}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}${color}
${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font}${color} Lokalne ip: ${alignr}${color}${addr wlan0}${color}
${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font}${color} Publiczne ip: ${alignr}${color}${execi 10800 ~/.scripts/ip.sh}${color}
${goto 13}${goto 13}${else}${if_existing /proc/net/route eth1}
${goto 13}${voffset -6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font}${color} Wys.: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed eth1}${color}${font} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 E07A1F FAA546}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font}${color} Pob.: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed eth1}${color}${font} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 E07A1F FAA546}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font}${color} Wysłano: ${alignr}${color}${totalup eth1}${color}
${goto 13}${voffset 4}${color}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font}${color} Pobrano: ${alignr}${color}${totaldown eth1}${color}${endif}
${endif}


Trochę przerobiony http://gnome-look.org/content/show.php/ ... tent=92328
Tło: Obrazek
Kolory przerobione na własne potrzeby, także w skryptach.
Skrypt hd_default.py przerobiony aby conky zmieścił się na tle.
#!/usr/bin/env python
import sys
import os
import subprocess

# root filesystem
statb = subprocess.Popen("stat -f -c %b /", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statb_value = statb.communicate()[0]
statf = subprocess.Popen("stat -f -c %f /", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statf_value = statf.communicate()[0]
total = int(statb_value)
used = total - int(statf_value)
dec = (((used * 100) / total) + 5) / 10
if dec > 9:
icon = "0"
elif dec < 1:
icon = "A"
else:
icon = str(dec)
print "${voffset 4}${color}${font Pie charts for maps:size=14}"+icon+"${font}${color} ${voffset -5}Root:"
print "${voffset 4}${goto 13}${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${color}${fs_bar 8,60 /}${color} "

# /home folder (if its a separate mount point)
if os.path.ismount("/home"):
# start calculation for the pie chart symbol (icon)
statb = subprocess.Popen("stat -f -c %b /home", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statb_value = statb.communicate()[0]
statf = subprocess.Popen("stat -f -c %f /home", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statf_value = statf.communicate()[0]
total = int(statb_value)
used = total - int(statf_value)
dec = (((used * 100) / total) + 5) / 10
if dec > 9:
icon = "0"
elif dec < 1:
icon = "A"
else:
icon = str(dec)
# end calculation icon
print "${voffset 4}${goto 13}${color}${font Pie charts for maps:size=14}"+icon+"${font}${color} ${voffset -5}Home:"
print "${voffset 4}${goto 13}${fs_free /home}/${fs_size /home}${alignr}${color}${fs_bar 8,60 /home}${color} "

# /media/Moje folder
if os.path.ismount("/media/Moje"):
# start calculation for the pie chart symbol (icon)
statb = subprocess.Popen("stat -f -c %b /media/Moje", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statb_value = statb.communicate()[0]
statf = subprocess.Popen("stat -f -c %f /media/Moje", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statf_value = statf.communicate()[0]
total = int(statb_value)
used = total - int(statf_value)
dec = (((used * 100) / total) + 5) / 10
if dec > 9:
icon = "0"
elif dec < 1:
icon = "A"
else:
icon = str(dec)
# end calculation icon
print "${voffset 4}${goto 13}${color}${font Pie charts for maps:size=14}"+icon+"${font}${color} ${voffset -5}Moje:"
print "${voffset 4}${goto 13}${fs_free /media/Moje}/${fs_size /media/Moje}${alignr}${color}${fs_bar 8,60 /media/Moje}${color} "

# /media/Arch folder
if os.path.ismount("/media/Moje"):
# start calculation for the pie chart symbol (icon)
statb = subprocess.Popen("stat -f -c %b /media/Arch", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statb_value = statb.communicate()[0]
statf = subprocess.Popen("stat -f -c %f /media/Arch", shell=True, stdout=subprocess.PIPE,)
statf_value = statf.communicate()[0]
total = int(statb_value)
used = total - int(statf_value)
dec = (((used * 100) / total) + 5) / 10
if dec > 9:
icon = "0"
elif dec < 1:
icon = "A"
else:
icon = str(dec)
# end calculation icon
print "${voffset 4}${goto 13}${color}${font Pie charts for maps:size=14}"+icon+"${font}${color} ${voffset -5}Arch:"
print "${voffset 4}${goto 13}${fs_free /media/Arch}/${fs_size /media/Arch}${alignr}${color}${fs_bar 8,60 /media/Arch}${color}"
"Gdyby Hans nie zabił żony i nie dostał wyroku to coś by było z tego Reiser4"
Awatar użytkownika
Lucider
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 6
Rejestracja: 10 wrz 2007, 20:20
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 11.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Lucider » 21 sie 2009, 00:15

Mój Conky to mieszanka głównie trzech przedstawionych powyżej - autorom bardzo dziękuję :)

Potrzebne czcionki:
StyleBats
OpenLogos

Screen:
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

# avoid flicker
double_buffer yes
no_buffers yes

#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#borders
#draw_borders no
#border_margin 1

#shades
draw_shades no
#draw_graph_borders yes
#draw_borders yes

#position
gap_x 1215
gap_y 65
maximum_width 200

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2
font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1

# Use Xft?
use_xft yes

#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9
xftalpha 0.9

update_interval 1

total_run_times 0

default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

alignment top_left
uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

use_spacer right

TEXT
${font Zekton:size=30}${time %e}$font 
${font Zekton:size=10}${offset 50}${voffset -40}${time %m %G}$font 
${offset 50}${voffset 8}${time %A} 
${offset 120}${voffset -40}${font OpenLogos:size=40}T$font 
${font Zekton:size=40}$alignc${time %H:%M}$font 
${voffset 10}${font StyleBats:size=16}p$font $uptime 
${font :encoding=iso8859-2:size=9}${hr 2}$color
${color }${color red}CPU: $color${color #ddaa00}$cpu%${color red}$alignr UPTIME: ${color }$alignr$uptime
$cpubar
${color slate grey}${cpugraph 000000 ffffff}
${font :size=8}${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 4}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 5}
${font :size=9}$stippled_hr
${color red}RAM:  $color%$memperc $alignr$mem
${membar 5,200}
${color white}${top_mem name 1} $alignr ${top_mem mem 1}
${color white}${top_mem name 2} $alignr ${top_mem mem 2}
${color white}${top_mem name 3} $alignr ${top_mem mem 3}
$stippled_hr
${color red}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 5,200}
${font :size=9}
$stippled_hr
${color red}HDD:
${color grey}System plików:${alignr}${color }${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color grey}Folder domowy:${alignr}${color }${fs_free /home}
${fs_bar 5,200 /home}
$stippled_hr
${color red}INTERNET:
$alignc${color #C1C1C1} WIFI @ wlan0:
$alignc ${color #C1C1C1} IP: ${addr wlan0}


${color #ddaa00}Download: ${color green}${downspeedf wlan0}kB/s${alignr}${color }${totaldown wlan0}
${color slate grey}${downspeedgraph wlan0 000000 ffffff}
${color #ddaa00}Upload: ${color red}${upspeedf wlan0}kB/s${alignr}${color }${totalup wlan0}
${color slate grey}${upspeedgraph wlan0 000000 ffffff}
$stippled_hr
${color red}CPU: ${color lightgrey} AMD Athlon X2 64
${color darkgrey}${font Calibri:size=8}cpu temperature ${alignr}${font Calibri:style=bold:size=8}${acpitemp}?CUbuntu user: #28590
Linux user: #448247
Awatar użytkownika
igotit4free
Przyjaciel
Przyjaciel
Posty: 6453
Rejestracja: 29 paź 2008, 22:51
Płeć: Mężczyzna
Architektura: x86_64
Lokalizacja: KRK

Buka look

Post autor: igotit4free » 22 sie 2009, 22:14

Wersja przejściowa, mój stary conky wzbogacony o pogodynkę by azhag ... popełniony w oczekiwaniu na kod aktywacyjny z weather.com.
Kompilacja ogólnie znanych motywów i pakietów ikon, tapeta by demotywatory.pl.;-)
Link do obrazka.
- conkyrc
# .conkyrc configuration
# original by http://conky.sourceforge.net/
# Modified by igotit4free 20/08/2009

use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont SegoeRg :size=10

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.9

# Update interval in seconds
update_interval 2.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes

# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type override

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes

# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 180 0

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 8

# border margins
border_margin 4

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color slate gray

# Color Beige
color0 F5F5DC
# Color Silver
color1 C0C0C0
# Color SkyBlue
color2 87CEEB
# Color RoyalBlue
color3 4169E1
# Color PaleGreen
color4 98FB98
# Color YellowGreen
color5 9ACD32
# Color PeachPuff
color6 FFDAB9
# Color SandyBrown
color7 F4A460
# Color OrangeRed
color8 FF4500
# Color Tomato
color9 FF6347

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left

alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 15
gap_y 35

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer no

TEXT
UBUNTU 8.04 LTS ${hr 2}
${font StyleBats:size=16}e${font} Kernel: ${alignr}${kernel}
${font Webdings:size=16}~${font} Uptime: ${alignr}${uptime}
${font StyleBats:size=16}A${font} CPU: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar cpu1 8,60}
${font StyleBats:size=16}o${font} Temp CPU: ${alignr}${hwmon 0 temp 1}°C
${font StyleBats:size=16}m${font} Temp MoBo: ${alignr}${hwmon 0 temp 2}°C
${font StyleBats:size=16}P${font} Temp HDD: ${alignr}${execi 60 ~/conky/hddtemp_SEA}°C
${font StyleBats:size=16}i${font} RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
${font StyleBats:size=16}5${font} SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${font StyleBats:size=16}k${font} Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
MEDIA STORAGE ${hr 2}
${font Pie charts for maps:size=14}6${font} ${voffset -5}Root:
${voffset 4}${fs_used /} / ${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 8,60 /}
${font Pie charts for maps:size=14}7${font} ${voffset -5}Home:
${voffset 4}${fs_used /home} / ${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 8,60 /home}
${execi 3 ~/conky/media}
NETWORK ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route wlan0}${voffset 4}${font StyleBats:size=16}s${font} OGGY: ${wireless_link_qual wlan0}% ${alignr}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${alignr}${color2}${upspeed ppp0} KiB/s${color}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${alignr}${color4}${downspeed ppp0} KiB/s${color}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Total Up: ${alignr}${totalup ppp0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Total Down: ${alignr}${totaldown ppp0}
${if_existing /proc/net/route wlan1}${voffset 4}${font StyleBats:size=16}s${font} DOMKERS: ${wireless_link_qual wlan1}% ${alignr}${wireless_link_bar 8,60 wlan1}${else}${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font} Network Unavailable${endif}
${font Weather:size=32}b${font}${voffset -10} POGODA ${hr 2}
${texeci 600 ~/conky/pogodynka.sh}

- pogodynka
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Pogodynka 0.2.2.1 #
# #
# azhag (azhag@bsd.miki.eu.org) #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Skrypt pobiera informacje o stanie pogody ze strony weather.yahoo.com dla danego miasta, następnie formatuje je i #
# wyświetla na ekranie. Skrypt może być wykorzystany np. w conky'm, xosd, *message. #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Wymagane aplikacje: #
# w3m - tekstowa przeglądarka www #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #
# Przed użyciem skryptu należy ustalić zmienne "sciezka" oraz "kod". #
# #
# Aby ustalić kod swojego miasta wejdż na stronę http://weather.yahoo.com/ i wyszukaj tam swoje miasto. Kodem jest #
# końcówka linka z pogodą naszego miasta. #
# #
# Przykładowe kody: #
# Warszawa - PLXX0028 #
# Kraków - PLXX0012 #
# Gdańsk - PLXX0005 #
# Szczecin - PLXX0025 #
# #
# Informację jaką wyświetla skrypt można zmienić haszując odpowiednie linijki w sekcji "formatowanie informacji #
# wyjściowej". Można również w łatwy sposób sformatować własny wynik używając dostepnych zmiennych. #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#!/bin/bash

# Katalog, w którym znajduje się skrypt
sciezka=/home/virgo/conky/

# Kod miasta
kod=PLXX0012

plik=/tmp/pogoda.txt
# sprawdzenie czy serwer jest dostępny
if [ `ping -c1 http://www.weather.yahoo.com | grep from | wc -l` -eq 0 ]
then
echo "Serwis niedostępny"
else
# pobieranie informacji
w3m -dump http://weather.yahoo.com/forecast/"$kod"_c.html | grep -A21 "Current" | sed 's/DEG/°/g' > $plik

# ustalenie wartości zmiennych
stan=`head -n3 $plik | tail -n1`
temp=`tail -n1 $plik | awk '{print $1}'`
tempo=`head -n6 $plik | tail -n1`
cisn=`head -n8 $plik | tail -n1`
wiatr=`head -n16 $plik | tail -n1`
wilg=`head -n10 $plik | tail -n1`
wsch=`head -n18 $plik | tail -n1`
zach=`head -n20 $plik | tail -n1`
if [ `cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -x "# $stan" | wc -l` -eq 0 ]
then
stanpl=$stan
else
stanpl=`cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -xA1 "# $stan" | tail -n1 | awk '{print $2,$3,$4,$5,$6,$7}'`
fi

# formatowanie informacji wyjściowej
# dostępne zmienne:
# $stan opis stanu po angielsku
# $stanpl opis stanu po polsku
# $temp temperatura powietrza
# $tempo temperatura odczuwalna
# $cisn ciśnienie atmosferyczne
# $wiatr kierunek, siła wiatru
# $wilg wilgotność powietrza
# $wsch godzina wschodu słońca
# $zach godzina zachodu słońca

#echo $stan
#echo $stanpl
echo $stanpl, $temp C
#echo Cisnienie $cisn hPa
echo Wiatr: $wiatr
echo Wilgotność: $wilg
echo Wschód Słońca: $wsch
echo Zachód Słońca: $zach
#echo $stanpl, $temp C

fi

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#
# Tłumaczenia stanów pogody.
# Jeżeli zauważysz pogodę, której nie ma jeszcze na liscie daj mi znać na maila podanego na górze. Z góry dziękuję.
#
# Sunny
# Słonecznie
# Clear
# Przejrzyście
# Fair
# Pogodnie
# Sunny/Windy
# Słonecznie/Wiatr
# Clear/Windy
# Przejrzyście/Wiatr
# Fair/Windy
# Przejrzyście/Wiatr
# Windy
# Wiatr
#
# Partly Cloudy
# Częściowo pochmurnie
# Partly Cloudy and Windy
# Częściowo pochmurnie/Wiatr
# Partly Sunny
# Częściowo słonecznie
# Mostly Clear
# Przew. przejrzyście
# Partly Sunny/Windy
# Częściowo słonecznie/Wiatr
# Mostly Clear/Windy
# Przew. przejrzyście/Wiatr
# Mostly Sunny
# Przew. płonecznie
# Mostly Sunny/Windy
# Przew. słonecznie/Wiatr
# Scattered Clouds
# Rzadkie obłoki
#
# Cloudy
# Pochmurnie
# Overcast
# Całk. zachmurzenie
# Cloudy/Windy
# Pochmurnie/Wiatr
# Overcast/Windy
# Całk. zachmurzenie/Wiatr
# Mostly Cloudy/Windy
# Przew. pochmurnie/Wiatr
# Mostly Cloudy
# Przew. pochmurnie
# Am Clouds / Pm Sun
# Ranek pochmurny/Słoneczne popołudnie
#
# Light Drizzle
# Lekka mżawka
# Drizzle
# Mżawka
# Light Rain
# Lekki deszcz
# Rain
# Deszcz
# Heavy Rain
# Ulewa
# Light Rain/Fog
# Lekki deszcz/Mgła
# Rain/Fog
# Deszcz/Mgła
# Light Drizzle/Windy
# Lekka mżawka/Wiatr
# Drizzle/Windy
# Mżawka/Wiatr
# Light Rain/Windy
# Lekki deszcz/Wiatr
# Rain/Windy
# Deszcz/Wiatr
# Rain / Wind
# Deszcz/Wiatr
# Heavy Rain/Windy
# Ulewa/Wiatr
# AM Light Rain
# Ranny lekki deszcz
# PM Light Rain
# Popołudniowy lekki deszcz
# Pm Light Rain
# Popołudniowy lekki deszcz
# AM Light Rain/Windy
# Ranny lekki deszcz/Wiatr
# PM Light Rain/Windy
# Popołudniowy lekki deszcz/Wiatr
#
# Rain Shower
# Przelotny deszcz
# Shower
# Przelotna ulewa
# Showers
# Przelotna ulewa
# Heavy Rain Shower
# Mocna ulewa
# Heavy Rain Shower/Windy
# Mocna ulewa/Wiatr
# Light Rain Shower
# Lekka ulewa
# AM Shower
# Poranna ulewa
# AM Showers
# Poranna ulewa
# Am Showers
# Poranna ulewa
# AM Showers / Wind
# Poranna ulewa/Wiatr
# PM Shower
# Popołudniowa ulewa
# PM Showers / Wind
# Popołudniowe ulewy/Wiatr
# Few Showers / Wind
# Przelotne deszcze/Wiatr
# Showers / Wind
# Deszcze/Wiatr
# PM Showers
# Popołudniowe ulewy
# Pm Showers
# Popołudniowe ulewy
# Scattered Shower
# Rozległa ulewa
# Scattered Showers
# Rozległe ulewy
# Scatter Showers
# Rozległe ulewy
# Rain Shower/Windy
# Przelotny deszcz/Wiatr
# Shower/Windy
# Przelotna ulewa/Wiatr
# Light Rain Shower/Windy
# Lekka ulewa/Wiatr
# AM Shower/Windy
# Poranna ulewa/Wiatr
# PM Shower/Windy
# Popołudniowa ulewa/Wiatr
# Scattered Shower/Windy
# Rozległa ulewa/Wiatr
# Scatter Showers / Wind
# Rozległe ulewy/Wiatr
# Few Showers
# Możliwe ulewy
# Few Showers/Windy
# Możliwe ulewy/Wiatr
# Showers in the Vicinity
# Pobliskie ulewy
#
# Light Snow
# Lekki śnieg
# Snow
# Śnieg
# Snow / Wind
# Śnieg/Wiatr
# Heavy Snow
# Mocny śnieg
# Light Snow Pellets
# Lekki grad śnieżny
# Snow Pellets
# Grad śnieżny
# Light Ice Pellets
# Lekki grad lodowy
# Ice Pellets
# Grad lodowy
# Wintery Weather
# Zimowa pogoda
# Light Freezing Rain
# Lekki zamarzająy deszcz
# Freezing Rain
# Zamarzający deszcz
# Flurries/Windy
# Zamiecie/Wiatr
# Light Flurries/Windy
# Lekkie zamiecie/Wiatr
# Light Snow/Windy
# Lekki śnieg/Wiatr
# Light Snow / Wind
# Lekki śnieg/Wiatr
# Snow/Windy
# Śnieg/Wiatr
# Heavy Snow/Windy
# Mocny śnieg/Wiatr
# Light Snow Pellets/Windy
# Lekki grad śnieżny/Wiatr
# Snow Pellets/Windy
# Grad śnieżny/Wiatr
# Light Ice Pellets/Windy
# Lekki grad lodowy/Wiatr
# Ice Pellets/Windy
# Grad lodowy/Wiatr
# Light Freezing Rain/Windy
# Lekki zamarzający deszcz/Wiatr
# Freezing Rain/Windy
# Zamarzający deszcz/Wiatr
# Wintery Mix
# Miks zimowy
# Light Snow Grains
# Lekkie granulki śniegu
# Snow Grains
# Granulki śniegu
# Rain/Snow
# Śnieg z deszczem
# Rain / Snow Showers
# Deszcz ze śniegiem
# Rain / Snow
# Deszcz ze śniegiem
# Rain / Thunder
# Deszcz / Burza
# Rain/Show/Windy
# Śnieg z deszczem/Wiatr
# Rain / Snow / Wind
# Śnieg z deszczem/Wiatr
# Light Rain/Freezing Rain
# Lekki deszcz/Zamarzający deszcz
# Rain/Freezing Rain
# Deszcz/Zamarzający deszcz
# Light Rain/Freezing Rain/Windy
# Lekki deszcz/Zamarzający Deszcz/Wiatr
# Rain/Freezing Rain/Windy
# Deszcz/Zamarzający deszcz/Wiatr
# AM Snow
# Poranny śnieg
# PM Snow
# Popołudniowy śnieg
# AM Light Snow
# Poranny lekki śnieg
# PM Light Snow
# Popołudniowy lekki śnieg
# Ice Crystals
# Kryształki lodu
# Ice Crystals/Windy
# Kryształki lodu/Wiatr
#
# Snow Showers
# Burze śnieżne
# Snow Shower
# Burza śnieżna
# Heavy Snow Shower
# Mocna burza śnieżna
# Heavy Snow Shower/Windy
# Mocna burza śnieżna/Wiatr
# PM Snow Showers
# Popołudniowe burze śnieżne
# AM Snow Showers
# Poranne burze śnieżne
# Rain/Snow Showers
# Deszcz/Burze śnieżne
# Snow Showers/Windy
# Burze śnieżne/Wiatr
# PM Snow Showers/Windy
# Popołudniowe burze śnieżne/Wiatr
# AM Snow Showers/Windy
# Poranne burze śnieżne/Wiatr
# Rain/Snow Showers/Windy
# Deszcz/Burze śnieżne/Wiatr
# Light Snow Showers
# Lekkie burze śnieżne
# Light Snow Shower
# Lekka burza śnieżna
# Light Snow Showers/Windy
# Lekkie burze śnieżne/Wiatr
# Flurries
# Zamiecie
# Light Flurries
# Lekkie zamiecie
# Scattered Flurries
# Rozległe zamiecie
# Few Flurries
# Możliwe zamiecie
# Few Flurries/Windy
# Możliwe zamiecie/Wiatr
# Scattered Snow Showers
# Rozległe burze śnieżne
# Scattered Snow Showers/Windy
# Rozległe burze śnieżne/Wiatr
# Few Snow Showers
# Możliwe burze śnieżne
# Few Snow Showers/Windy
# Możliwe burze śnieżne/Wiatr
# Freezing Drizzle
# Marznąca mżawka
# Light Freezing Drizzle
# Lekka marznąca mżawka
# Freezing Drizzle/Windy
# Marznąca mżawka/Wiatr
# Light Freezing Drizzle/Windy
# Lekka marznąca mżawka/Wiatr
# Drifting Snow
# Zawieja śnieżna
#
# Thunderstorms
# Burze
# T-storms
# Burze
# T-Storms
# Burze
# T-Storm
# Burza
# Scattered Thunderstorms
# Rozległe burze
# Scattered T-Storms
# Rozległe burze
# Thunderstorms/Windy
# Burze/Wiatr
# Scattered Thunderstorms/Windy
# Rozległe burze/Wiatr
# Rain/Thunder
# Deszcz/Grzmoty
# Light Thunderstorms/Rain
# Lekkie burze/Deszcz
# Thunderstorms/Rain
# Burze/Deszcz
# Light Rain with Thunder
# Lekki deszcz z grzmotami
# Rain with Thunder
# Deszcz z grzmotami
# Thunder in the Vicinity
# Pobliskie burze
#
# Fog
# Mgła
# Haze
# Lekka mgła
# Mist
# Lekkie zamglenie
# Fog/Windy
# Mgła/Wiatr
# Haze/Windy
# Lekka Mgła/Wiatr
# Mist/Windy
# Lekkie zamglenie/Wiatr
# Partial Fog
# Częściowa mgła
# Smoke
# Gęsta mgła
# Foggy
# Mglisto
# AM Fog/PM Sun
# Ranna mgła/Popołudniowe słońce
# Shallow Fog
# Płytka mgła
#
# Blowing Dust
# Zawieja pyłowa
# Blowing Sand
# Zawieja piaskowa
# Duststorm
# Burza piaskowa
# Wind
# Wiatr
# Widespread Dust/Windy
# Rozległe zamiecie/Wiatr
# Widespread Dust
# Rozległe zamiecie
# Low Drifting Sand
# Zawieja piaskowa
#
# Data Not Available
# Dane niedostępne
# N/A
# N/D
# N/a
# N/d
Windows 10 @ GA-P67A-D3-B3, i3-2100 3.10GHz, 8GB RAM, Gigabyte HD6850 1GB RAM
Android 7.0 @ Motorola Moto G4+
Awatar użytkownika
R34
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 42
Rejestracja: 15 lis 2008, 17:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 9.10
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: R34 » 07 wrz 2009, 00:05

robilem pol dnia wiec podziele sie z wami :D

potrzebne zainstalowane temperatury :)

Obrazek
background no

gap_x 1080
gap_y 60

own_window yes
own_window_type override

maximum_width 190


use_xft yes
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9
xftalpha 0.6

update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window_transparent yes


double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1

default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

override_utf8_locale no

use_spacer yes

TEXT
$alignc ${color white} SYSTEM
${hr 1}${color}

Nazwa: $alignr$nodename
Kernel: $alignr$kernel
Czas: $alignr$uptime

${font LCD:style=BOLD:pixelsize=25}${alignr}${time %H:%M}${font}
${voffset -20}${font Webdings:size=35}${color #0ab7ef}${if_up wlan0}q${endif}${font}${voffset -5}${color}$alignr${time %d-%m-%Y}
${color white}${hr 1}
${color white}CPU 0:${alignr}:CPU 1
${color red}${cpu cpu1}% ${freq_g cpu1}GHz$alignr${color red}${cpu cpu2}% ${freq_g cpu2}GHz
$color${cpugraph cpu1 30,90 5555aa 3333bb}$alignr$color${cpugraph cpu2 30,90 5555aa 3333bb}
${color white}${hr 1}
${color red}Ram ${color white} $mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}
${color red}Swap ${color white} $swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}
${color red}Temperatury ${color white}${hr 1}${color}
CPU1: ${platform coretemp.0 temp 1}C
CPU2: ${platform coretemp.1 temp 1}C
Dysk: ${acpitemp}C
${color white}${hr 1}${color}
${color red}Highest CPU ${color white}$alignr CPU% MEM%
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

${color red}Highest MEM ${color white}$alignr CPU% MEM%
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}
${color red}Partycje ${color white}${hr 1}${color}
Root: ${color white}${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}
Home: ${color white}${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
${hr 1}${color}
${color red}Internet${color white}
Down ${downspeed wlan0} ${alignr}Up ${upspeed wlan0}
$color${downspeedgraph wlan0 30,90 5555aa 3333bb} ${alignr}${upspeedgraph wlan0 30,90 5555aa 3333bb}
Total ${totaldown wlan0} ${alignr}Total ${totalup wlan0}
${hr 1}${color}
${color red}IP: ${color white} ${addr wlan0}
vascom
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 18
Rejestracja: 03 kwie 2009, 14:20
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Fluxbox
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: vascom » 09 wrz 2009, 23:54

Moj pierwszy conky.
Zrodla: google + samouczek:)
1.Obrazek 2.Obrazek

1.W kodzie na pewno jest jeszcze sporo bledow i bajzel ale z czasem ogarne to:
conkyrc

2.Jest to moje najnowsze conky.By to wszystko zadzialalo potrzebujesz najnowszego conky jak i conkyForecast. Kolorystyka do poprawy i to na pewno ukaze sie w 3 screen`ie ale juz na zupelnie innym systemie:)
conkyrc
Lua_skrypt <---autorstwa londonali1010
conkyrc <--- pogodynka
conkyForecast.template <--- templatka do pogodynki. Podziekowania dla zet120 za pomoc.
Awatar użytkownika
RA1D3N
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 213
Rejestracja: 27 kwie 2009, 21:01
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: RA1D3N » 10 wrz 2009, 02:03

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Rasheeq:size=7
xftalpha 0.8
update_interval 0.5
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
border_margin 0
draw_graph_borders yes
default_color white
default_shade_color black
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 140
no_buffers yes
override_utf8_locale yes
TEXT
${image /ścieżka_do_tła/tło.png -s 221x580} SYSTEM ${hr 2}
 $alignc $sysname
 Kernel: $alignr $kernel 
 Uptime: $alignr $uptime 

 CPU: $alignr ${cpu cpu0}% 
 ${cpubar 8,188 cpu0}

 RAM: $alignr $mem / $memmax 
 ${membar 8,188}     

 SWAP: $alignr $swap / $swapmax 
 ${swapbar 8,188} 
  
 TEMPERATURA ${hr 2}

 Procesor: $alignr ${hwmon temp 1}C ${hwmon temp 2}C 

 HDD: $alignr ${hddtemp /dev/sda} 

 PARTYCJE ${hr 2} 

 Ubuntu: ${fs_used_perc /}% 
 ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr${fs_bar 8,80 /} 

 Home: ${fs_used_perc /home}% 
 ${fs_used /home} / ${fs_size /home}$alignr${fs_bar 8,80 /home} 


 INTERNET ${hr 2} 

 IP: $alignr ${addr ppp0} 

 Download: ${downspeedf ppp0} KB/s $alignr ${totaldown ppp0} 

 Upload: ${upspeedf ppp0} KB/s $alignr ${totalup ppp0} 
Linux user number #496097
Awatar użytkownika
digital_world
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 50
Rejestracja: 02 gru 2007, 00:16
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.04
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86_64
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: digital_world » 11 paź 2009, 23:30

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

# UBUNTU-CONKY
# A comprehensive conky script, configured for use on
# Ubuntu / Debian Gnome, with wigwam.sh external script.

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft no

update_interval 1.0

draw_shades no
draw_outline yes
draw_borders no
font arial
uppercase no

default_color 0094f0
own_window_colour 0094f0
own_window_transparent yes

#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

imlib_cache_size 0

maximum_width 250
gap_x 10
gap_y 30

TEXT
${color}
TIME ${hr 2}
${color 8080FF}LOCAL: ${alignr}${time}${color}
UTC: ${alignr}${utime}


SYSTEM ${hr 2}
$nodename $sysname $kernel on $machine
uptime: ${uptime}


CPU ${hr 2}
Load: $cpu % Freq: ${freq} MHz Temp: ${exec sensors | grep Core0 | cut -c 14-18} C
${cpubar 10}
${cpugraph 50,250 000000 0000ff}
${voffset -50} 75%
 50%
 25%
${voffset -55}
   ${color 000080}${hr 1}
   ${hr 1}
   ${hr 1}${color}

NAME       PID     CPU  MEM
${color 8080FF}${top name 1} ${top pid 1}    ${top cpu 1} ${top mem 1}${color}
${top name 2} ${top pid 2}    ${top cpu 2} ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3}    ${top cpu 3} ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4}    ${top cpu 4} ${top mem 4}


MEMORY / HDD ${hr 2}
RAM:  $memperc% ${membar 10}
SWAP:  $swapperc% ${swapbar 10}

ROOT:  ${fs_used /}/ ${fs_size /} ${fs_bar 10 /}
HOME:  ${fs_used /home}/ ${fs_size /home} ${fs_bar 10 /home}
BACKUP: ${fs_used /backup}/ ${fs_size /backup} ${fs_bar 10 /backup}

HDD Read: ${diskio_read}   HDD Write: ${diskio_write}
${diskiograph_read 50,120 000000 00ff00}${alignr}${diskiograph_write 50,120 000000 ff0000}
${alignc}>>> HDD Temp: ${exec nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4} C <<<


INTERNET (${addr eth0}) ${hr 2}
Download: ${downspeed eth0}   Upload: ${upspeed eth0}
${downspeedgraph eth0 30,120 000000 00ff00}${alignr}${upspeedgraph eth0
30,120 000000 ff0000}
Total: ${totaldown eth0}    Total: ${totalup eth0}


NETWORK (${addr eth1}) ${hr 2}
Download: ${downspeed eth1}   Upload: ${upspeed eth1}
${downspeedgraph eth1 30,120 000000 00ff00}${alignr}${upspeedgraph eth1
30,120 000000 ff0000}
Total: ${totaldown eth1}    Total: ${totalup eth1}


${hr 2}${execpi 10 ~/.conky/scripts/slideshow.sh}
${image /home/TWOJA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA/.conky/images/tmp/img.jpg -p 73,783 -s 110x110 -n}${hr 2}


E-MAIL ${hr 2}
${alignr}${execi 900 ~/.conky/scripts/gmail.sh}
${alignr}${execi 900 ~/.conky/scripts/wp.sh}

STOCK-EXCHANGE ${hr 2}
${color 8080FF}>> WIG${color}     WIG20  mWIG40  sWIG80
${execpi 60 ~/.conky/scripts/wigwam.sh WIG -percent -conky}     ${execpi 60 ~/.conky/scripts/wigwam.sh WIG20 -percent -conky}  ${execpi 60 ~/.conky/scripts/wigwam.sh mWIG40 -percent -conky}  ${execpi 60 ~/.conky/scripts/wigwam.sh sWIG80 -percent -conky}${color}
Skrypt podmieniający obrazki (na dole conkyego). Szukałem, nie znalazłem, napisałem. Jak ktoś ma pomysł jak to zrobić prościej to proszę na priv. Efekt uboczny takiej formy skryptu, to zapamiętywanie stanu wyświetlania obrazków pomiędzy ponownymi uruchomieniami systemu.

Należy utworzyć katalogi:
~/.conky/scripts i w nim umieszczać poniższe skrypty
~/.conky/images do niego wrzuca się obrazki ponumerowane od 1 do n
~/.conky/images/tmp katalog tymczasowy w którym trzeba utworzyć plik tmp zawierający liczbę 1

UWAGA! Należy pamiętać aby w conkyrc ustawić: imlib_cache_size 0, inaczej obrazki nie będą się odświeżały

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash

# Skrypt podmieniający obrazki w CONKYm
# Autor: Radosław Słowik
#
# UWAGA!!! Obrazki jako nazwy powinny mieć liczby od 1 do n

tmp="/home/TWOJA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA/.conky/images/tmp/"	# położenie katalogu tymczasowego
img="/home/TWOJA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA/.conky/images/"	# położenie katalogu z obrazkami
amnt="ILOŚĆ_TWOICH_OBRAZKÓW"				# ilość obrazków

nbr="$(sed -n "1p" ${tmp}"tmp")"

cp ${img}${nbr}".jpg" ${tmp}"img.jpg"

nbr=$(expr ${nbr} + 1)

if [ ${nbr} -gt ${amnt} ]; then
nbr="1"
fi

echo ${nbr} > ${tmp}"tmp"
Obsługa poczty wp zrobiona przez fetchmail - do znalezienia na forum.

Skrypt pobierający pocztę z gmail umieściłem w tym wątku:
viewtopic.php?t=106252

Link do skryptu pobierającego główne indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych:
http://blog.sznapka.pl/wigwamsh-pobiera ... h-w-conky/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temat rozwiązany -> dodajemy [solved]
digi3
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 25
Rejestracja: 10 lis 2009, 09:23
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: digi3 » 11 lis 2009, 12:49

Przeróbka wcześniej podanego przez inna osobę
http://img402.imageshack.us/i/konkyy.jpg/
Obrazek
background yes

use_xft yes

xftfont sans:size=20

xftalpha 0.5

update_interval 15
own_window yes
#on_bottom yes
own_window_colour hotpink
own_window_type override
own_window_transparent yes
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#maximum_width 150
#minimum_size 150 5
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
draw_graph_borders no
default_color ffffff
default_shade_color black
default_outline_color black
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
gap_x 30
gap_y 6
no_buffers yes
uppercase no
double_buffer yes
override_utf8_locale yes
#mail_spool $HOME/Maildir/
TEXT
$color
TIME: ${color pink}${time %H:%M }${time %S}$color
DATE: ${color gray}${time %a,}${time %e %m %G}$color
UPTIME: ${color gray}$uptime$color
------------------------------------------------------
CPU ${color yellow}$cpu% ${freq}MHz$color
${color orange}CPU: ${platform w83627hf.656 temp 1}°C$color
${color white}FAN: ${platform w83627hf.656 fan 1}RPM$color
------------------------------------------------------
RAM ${color gray}$mem / $memmax ($memperc%)$color
SWP ${color gray}$swap / $swapmax ($swapperc%)$color
/ ${color gray}${fs_used /} / ${fs_size /} (${fs_used_perc /}%)$color
/HOME ${color gray}${fs_used /home} / ${fs_size /home} (${fs_used_perc /home/}%)$color
------------------------------------------------------
DL ${color green}${downspeed eth0} k/s $color${alignr}UP ${color red}${upspeed eth0} k/s $color
ALL DL: ${color gray}${totaldown eth0}$color ${alignr}ALL UP: ${color gray}${totalup eth0}$color
------------------------------------------------------
${color #ff6a6a}${top name 1}$alignr${top cpu 1}$color
${top name 2}${color #ffc125}$alignr${top cpu 2}$color
${top name 3}${color #eeee00}$alignr${top cpu 3}$color
${top name 4}${color #c0ff3e}$alignr${top cpu 4}$color
------------------------------------------------------
Awatar użytkownika
quezak
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 8
Rejestracja: 08 cze 2009, 20:33
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: quezak » 22 lis 2009, 11:47

Oto mój config, sklejony z różnych configów znalezionych na forum :)
Screen: Obrazek

Moje pytania:
1. Zacząłem od jakiegoś configa który używał czcionki arial, której nie mam, więc włączyła się domyślna (która mi się podoba i nie chcę jej zmieniać). Jednak jak wyrzucę linijkę "font arial" to czcionka domyślna jest sporo mniejsza. Dlaczego?
2. Wyczytałem że zmianę rozmiaru czcionki realizujemy przez np. ${font :size=20}, jednak mi wypisuje że nie znalazł czcionki :size=20... jak zmienić sam rozmiar czcionki domyślnej?

.conkyrc:

Kod: Zaznacz cały

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
background yes
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft no

# Update interval in seconds
update_interval 2.0

# Minimum size of text area
minimum_size 200 5
maximum_width 230

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline yes # amplifies text if yes
draw_borders no
font arial
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color slate grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 40

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${color b87b3d}${hr 2}
${color b0b0cc}${alignc}${time %H:%M}${font} - ${alignc}${time %A}${font} - ${alignc}${time %x}${font}

$alignc$color${execi 600 ~/.conky/gmail}
$color
${color b87b3d}SYSTEM ${hr 2}$color
$sysname, $kernel on $machine
${pre_exec whoami}@$nodename ${alignr}uptime: $alignr$uptime

${color b87b3d}GPU ${hr 2}$color
freq ${color white}${nvidia gpufreq}${color} MHz  temp ${color white}${nvidia temp}${color}°C${alignr}mem ${color white}${nvidia memfreq}${color} MHz
${color b87b3d}CPU ${hr 2}$color 
${alignc}Load: ${loadavg}
${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | head -1}${color}°C ${color white}${freq 1}${color}MHz${alignr}${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | tail -1}${color}°C ${color white}${freq 1}${color}MHz
$color${cpubar cpu1 5,90}$alignr${cpubar cpu2 5,90}
$color${cpugraph cpu1 30,90 000000 5555aa}$alignr$color${cpugraph cpu2 30,90 000000 5555aa}
NAME       PID   CPU%   MEM%
${color b0b0cc}${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1}  ${top mem 1}$color
${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2}  ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3}  ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4}  ${top mem 4}
${color}total running:${alignr}${color b0b0cc}$running_processes$color of ${color b0b0cc}$processes

${color b87b3d}MEMORY / DISK ${hr 2}$color
${color}${membar 15}
${voffset -21}$alignc${color white}RAM ${memperc}% ($mem)
${color}${swapbar 15}
${voffset -21}$alignc${color white}Swap ${swapperc}% ($swap)$color

Root ${fs_used_perc /}%  $alignr${fs_bar 6,150 /}$color 
C:\  ${fs_used_perc /media/c}%  $alignr${fs_bar 6,150 /media/c}$color
D:\  ${fs_used_perc /media/d}%  $alignr${fs_bar 6,150 /media/d}$color
${if_mounted /media/QzkBook}Book ${fs_used_perc /media/QzkBook}%  $alignr${fs_bar 6,150 /media/QzkBook}$color${endif}
${if_mounted /media/disk}disk ${fs_used_perc /media/disk}%  $alignr${fs_bar 6,150 /media/disk}${else}${voffset -15}${endif}

${color b87b3d}NETWORK (${addr wlan0}) ${hr 2}$color
Down: ${color white}${downspeedf wlan0}${color}kB/s ${alignr}Up: ${color white}${upspeedf wlan0}${color}kB/s
${downspeedgraph wlan0 25,90 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph wlan0 25,90 000000 00ff00}$color
Total: ${color white}${totaldown wlan0} ${alignr}${color}Total: ${color white}${totalup wlan0}
${color}Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count} ${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}

${if_running amarokapp}${color b87b3d}NOW PLAYING ${hr 2}
${color white}$alignc${execi 5 ~/.conky/amarok title}
$alignc${color}by: ${color b0b0cc}${execi 5 ~/.conky/amarok artist}
$alignc${color}from: ${color b0b0cc}${execi 5 ~/.conky/amarok album}
$alignc${color}${execi 5 ~/.conky/amarok playCount}
${execibar 2 ~/.conky/amarok progress}${else}${color}${alignc}[Amarok nieuruchomiony]${endif}

${color b87b3d}MENEL ${hr 2}$color${execi 300 ~/.conky/menelupdate}
${if_match "${exec ~/.conky/menel kasa}" == "err" }${alignc}Connection error${else}${exec ~/.conky/menelupd 2}kasa:${color white}${exec ~/.conky/menel kasa}${color}${alignr}promile:${color white}${exec ~/.conky/menel prom}${color}
nauka ${color white}${exec ~/.conky/menel kszt}$alignr${color}puszki ${color white}${exec ~/.conky/menel zbie}$color
walka ${color white}${exec ~/.conky/menel atak}$color${alignr}datki:${color white}${exec ~/.conky/menel datk}${color}${endif}
${color b87b3d}${hr 2}
Skrypty do amaroka i gmaila były już wiele razy, więc nie będę ich wklejał. Dopisałem własny skrypt do pobierania statusu z MenelGame. Żeby nie pobierać co chwilę danych, status pobieramy co 5 minut a resztę robi drugi skrypt. Dopiero początkuję w bash-u więc będę wdzięczny za sugestie jak można to zrealizować "mniej naokoło" :D

1. Pobranie statusu z serwera - odpalany co 5 minut (plik menelupdate). Pobiera zakładkę "podgląd", a jeśli nie pobierał niczego przez godzinę (sprawdza czas dostępu do ciasteczka) loguje się na nowo.
http://www.nopaste.pl/hxs

2. Program konwertujący liczniki w sekundach na "human readable" oraz zmniejszający liczniki czasu o ilość sekund podaną w argumencie (plik menelupd). Zrobiony w c++, nie mam pojęcia jak można prościej...
http://www.nopaste.pl/hwy

3. Właściwy skrypt wypisujący odpowiednie dane (plik menel):
http://www.nopaste.pl/hwz
umcs
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 108
Rejestracja: 02 lis 2008, 20:21
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Inne
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: umcs » 28 lis 2009, 12:45

conkyrc1: Obrazek]Obrazek[/url]
use_xft yes
xftfont Liberation Sans:size=7
override_utf8_locale yes

text_buffer_size 2048
update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager


# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
#minimum_size 280 5

maximum_width 87

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline yes

# Draw borders around text
draw_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 5
border_inner_margin 6

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color 002340
#default_shade_color white
#default_outline_color black
own_window_colour 262626

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 20
gap_y 500

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer right

TEXT
${color 776241}Kernel: ${color 707070}${alignr 4}$kernel
${color 776241}UpTime: ${color 707070}${alignr 4}$uptime
${color 776241}Cpu: ${color 707070}${alignr}$cpu%
${color 3E3629}${cpugraph 20,85 3E3629 776241} ${voffset -15}

${color 776241}Ram: ${color 707070}$memperc%${voffset 20} ${alignr 4}$mem${voffset -20}
${color 776241}${membar 3,85 3E3629 776241}

${color 776241}Swap: ${color 707070}$swapperc%${voffset 20} ${alignr 4}$swap${voffset -20}
${color 776241}${swapbar 3,85 3E3629 776241}

${color 776241}Update:
${color 707070}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color 707070}${font} ${color 707070}Pakiety${color 707070}

${color 776241}Root: ${color 707070}${alignr 4}${fs_used /}/${fs_free /}
${color 776241}${fs_bar 3,85 /}

${color 776241}Home: ${color 707070}${alignr 4}${fs_used /home}/${fs_free /home}
${color 776241}${fs_bar 3,85 /home}

${color 776241}Moje: ${color 707070}${alignr 4}${fs_used /media/Moje}/${fs_free /media/Moje}
${color 776241}${fs_bar 3,85 /media/Moje}

${color 776241}Lucid: ${color 707070}${alignr 4}${fs_used /media/Lucid}/${fs_free /media/Lucid}
${color 776241}${fs_bar 3,85 /media/Lucid}
conkyrc2: Obrazek]Obrazek[/url]
use_xft yes
xftfont cure:size=6
override_utf8_locale yes

text_buffer_size 2048
update_interval 1
total_run_times 0
double_buffer yes
no_buffers yes
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

own_window_colour 262626
default_color 002340
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline yes

# Draw borders around text
draw_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 5
border_inner_margin 6


color0 1E1C1A
color1 1E1C1A
color2 1E1C1A

alignment top_right
gap_x 10
gap_y 700
minimum_size 182 0
maximum_width 182

imlib_cache_size 0

TEXT
${color 776241}Down ${color 707070}${downspeed eth1} ${alignr}${color 776241}Up ${color 707070}${upspeed eth1}
${color 3E3629}${downspeedgraph eth1 30,90 3E3629 776241} ${alignr}${color 3E3629}${upspeedgraph eth1 30,90 3E3629 776241}
${color 776241}Total ${color 707070}${totaldown eth1} ${alignr}${color 776241}Total ${color 707070}${totalup eth1}
${color 3E3629}${hr 1}${color}
${color 776241}IP: ${color 707070} ${addr eth1}

${goto 55}${color 3E3629}|${goto 80}${color 776241}-Dn-${goto 120}${color 3E3629}|${goto 145}${color 776241}-Up-
${color 776241}Wczoraj: ${goto 55}${color 3E3629}|${goto 80}${color 707070}${execpi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}${goto 120}${color 3E3629}|${goto 156}${color 707070}${execpi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}
${color 776241}Dzisiaj: ${goto 55}${color 3E3629}|${goto 80}${color 707070}${execpi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}${goto 120}${color 3E3629}|${goto 156}${color 707070}${execpi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}
${color 776241}Tydzien: ${goto 55}${color 3E3629}|${goto 80}${color 707070}${execpi 60 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $3 $4}'}${goto 120}${color 3E3629}|${goto 156}${color 707070}${execpi 60 vnstat -w | grep "current week" | awk '{print $6 $7}'}
${color 776241}Miesiac: ${goto 55}${color 3E3629}|${goto 80}${color 707070}${execpi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}${goto 120}${color 3E3629}|${goto 156}${color 707070}${execpi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}${font}
To jest zupełnie przerobiony conky-colors z gnome-look. W każdym bądź razie opiera się na nim.
"Gdyby Hans nie zabił żony i nie dostał wyroku to coś by było z tego Reiser4"
Awatar użytkownika
pyx-84
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 97
Rejestracja: 28 paź 2008, 21:35
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: pyx-84 » 22 gru 2009, 01:42

Obrazek
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

background yes
font Snap.se:size=8
xftfont Snap.se:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 206 5
maximum_width 175
default_color 110000
default_shade_color 110000
default_outline_color 110000
alignment top_right
gap_x 15
gap_y 35
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer no

TEXT
${font LCD:style=Bold:pixelsize=40}${alignc}${time %H:%M}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

${color slate grey}CPU 0:${alignr}:CPU 1
${color red}${cpu cpu1}% ${freq_g cpu1}GHz$alignr${color red}${cpu cpu2}% ${freq_g cpu2}GHz

${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ff0000 ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 


${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP: ${execi 5 ~/ip_zew}
Down ${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,107 00ff00 ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 25,107 ff0000 ffffff}
Total ${totaldown eth0} ${alignr}Total ${totalup eth0}
$stippled_hr
$alignc${color orange}GMAIL$color
$stippled_hr
${execi 600 ~/gmail}

${color #ddaa00}Port(s)${alignr}#Connections
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}${alignr}ALL: ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color #ddaa00}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port$color
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${color #ddaa00}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
z poprzednich konfigów w tym wątku :

IP zewnętrzne:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
myip="$(wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//')"
echo $myip
Gmail:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash 

gmail_login="user"
gmail_password="password"

dane="$(wget --secure-protocol=TLSv1 --timeout=3 -t 1 -q -O - https://${gmail_login}:${gmail_password}@mail.google.com/mail/feed/atom --no-check-certificate | grep 'fullcount' | sed -e 's/.*<fullcount>//;s/<\/fullcount>.*//' 2>/dev/null)" 

if [ -z "$dane" ]; then 
	echo "Błąd połaczenia" 
else 
	let wynik=$dane;
	if [ $wynik = 0 ]; then
		echo "Nie masz nowych wiadomosci."
	elif [ $wynik = 1 ]; then
		echo "Masz 1 nową wiadomość."
	else
		if [ $wynik -lt 5 ]; then
			echo "Masz $wynik nowe wiadomości."
		else
			echo "Masz $wynik nowych wiadomości."
		fi
	fi
fi
Software Should Be Free As In Freedom !
EROSMRW

Odp: Conky - konfigi

Post autor: EROSMRW » 22 gru 2009, 13:37

Ustaw wartość

Kod: Zaznacz cały

draw_shades yes
na

Kod: Zaznacz cały

draw_shades no
bo daje po oczach to to i mało czytelne :). Chyba że to zamierzony efekt...
Awatar użytkownika
pyx-84
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 97
Rejestracja: 28 paź 2008, 21:35
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: pyx-84 » 22 gru 2009, 14:09

EROSMRW pisze:bo daje po oczach to to i mało czytelne :). Chyba że to zamierzony efekt...
Dzięki już zmieniłem :) To mój pierwszy Conky, a efekt mi się spodobał pod dłuższym czasie. Zmieniłem tak jak napisałeś i jest o wiele lepiej. Dzięki :)
Software Should Be Free As In Freedom !
Awatar użytkownika
Hwiparam
Zakręcona Traszka
Zakręcona Traszka
Posty: 762
Rejestracja: 14 lip 2009, 19:02
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Openbox
Architektura: x86_64
Lokalizacja: WOLA DZBĄDZKA 13 ZA FIGURO W LEWO

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Hwiparam » 09 sty 2010, 22:49

No to i ja coś od siebie dodam:

Kod: Zaznacz cały

background yes

#prawy dolny rog
gap_x 20
gap_y 10

maximum_width 320

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2
#font -xos4-arial-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso8859-2

# Use Xft?
use_xft yes

xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
#xftfont Arial:encoding=iso8859-2:size=9
xftalpha 0.9

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window no

#own_window_type desktop
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1

default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

use_spacer yes

TEXT
${color #ddaa00}${font Bitstream Vera Sans Mono:size=15}${user_names}@${nodename}${color}
${font Bitstream Vera Sans Mono:size=9}$alignc${color #ddaa00}${time %A},${time %e %B %G}

${color slate grey}Kernel:$alignr${color }$kernel
${color slate grey}UpTime:$alignr${color }$uptime
${color slate grey}Load:$alignr${color }$loadavg

${color }${color slate grey}CPU:  $color%${color #ddaa00}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes
${color white}Użycie (Średnio):${color white} ${color lightgrey}${cpu cpu0}% ${alignr}${color white}${cpubar cpu0 5,80 }
${color white}Użycie (Core 1):${color #42AE4A} ${color lightgrey}${cpu cpu1}% ${alignr}${color white}${cpubar cpu1 5,80 }
${color white}Użycie (Core 2):${color white} ${color lightgrey}${cpu cpu2}% ${alignr}${color white}${cpubar cpu2 5,80 }
${color slate grey}Średnio
${cpugraph cpu0 ffff00 ff0000}
${color slate grey}Core 1 $alignr Core 2
${color slate grey}${cpugraph cpu1 25,150 ffff00 ffff00} ${color slate grey} $alignr${color slate grey}${cpugraph cpu2 25,150 ff0000 ff0000}
${color slate grey}Procesy:${color lightgrey} $processes ${color slate grey}Uruchomione:${color lightgrey} $running_processes ${color slate grey}
${font :size=9}
${color slate grey}RAM:  $color%$memperc ${alignr}$mem
${membar 5,320}
${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 5,320}
${font :size=8}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${font :size=9}
${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio
${color slate grey}${diskiograph 25,320 000000 ff0000}
${color slate grey} /:	${color }${fs_free /}${alignr}${color slate grey} /home:	${color }${fs_free /home}
${fs_bar 5,150 /}${alignr}${fs_bar 5,150 /home}

${color slate grey}INTERNET:
${color}Pobieranie: ${color #ddaa00}${downspeed eth0}${alignr}${color}Wysyłanie: ${color #ddaa00}${upspeed eth0}
${color}Total: ${color white}${totaldown eth0}${alignr}${color}Total: ${color white}${totalup eth0}
${color slate grey}${downspeedgraph eth0 25,150 000000 00ff00}${alignr}${color slate grey}${upspeedgraph eth0 25,150 000000 0000ff}

${color #0077ff}@Connections@
$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} 
${color #0077ff}Outbound Connection ${alignr} Port$color
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}
To mój .conkyrc, poskładałem go do kupy z kilku configów znalezionych przez google i dopasowałem wszystko pod siebie. Nie ukrywam, że cały czas nad nim pracuję ;)
A tak to wygląda na ekranie:
http://img37.yfrog.com/img37/9956/fluxbox.jpg
:idea:
BO MY PISZO JAK SIE MUWI A NIE JAK SIE PISZE

inny OS = Arch Linux
Awatar użytkownika
stasica
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 32
Rejestracja: 08 mar 2009, 13:12
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.10
Środowisko graficzne: LXDE
Architektura: x86_64
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: stasica » 11 sty 2010, 17:19

@edit: delikatne poprawki

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

  background yes
  use_xft yes
  xftfont Zekton:size=9
  xftalpha 0.5
  update_interval 1.0
  total_run_times 0
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_type override
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  minimum_size 500 5
  maximum_width 235
  default_color white
  alignment top_right
  gap_x 12
  gap_y 180
  uppercase no
  override_utf8_locale yes

  TEXT
    
  ${color #ddaa00}System $hr

  ${color white}Ubuntu 8.04.4 LTS "Hardy Heron"
  ${color white}$sysname ${color white}$kernel (${color white}$machine)
  ${color white}Czas pracy: $uptime

  ${color #ddaa00}Procesor $hr

  ${color white}AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
  ${color white}CPU: ${cpu cpu}% ${cpubar cpu}

  ${color #ddaa00}Pamięć RAM $hr

  ${color white}RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
  ${membar 4}
  ${color white}SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
  ${swapbar 4}

  ${color #ddaa00}Dyski $hr

  ${color white}/: ${fs_used /}/${fs_size /} $alignr ${fs_used_perc /}%
  ${color white}${fs_bar /}
  ${color white}/home: ${fs_used /home}/${fs_size /home} $alignr ${fs_used_perc /home}%
  ${color white}${fs_bar /home}

  ${color #ddaa00}Internet $hr

  ${color white}Down ${downspeed eth0} kB/s ${alignr}Up ${upspeed eth0} kB/s
  ${color white}Total ${totaldown eth0} ${alignr}Total ${totalup eth0}
  
  ${color #ddaa00}Rhythmbox $hr 

  ${color white}${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%tt" --no-start}
  ${color white}${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%ta" --no-start}  
  ${color white}${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%te" --no-start} z ${color white}${execi 0.5 rhythmbox-client --print-playing-format "%td" --no-start}
ubuntu? i'm going to learn ubuntu.
Awatar użytkownika
Athren
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 5
Rejestracja: 07 sie 2009, 01:04
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 9.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Athren » 29 sty 2010, 20:36

Wzorując się na innych

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/854 ... 2aa20.html-------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Conky, a system monitor, based on torsmo
#
# Any original torsmo code is licensed under the BSD license
#
# All code written since the fork of torsmo is licensed under the GPL
#
# Please see COPYING for details
#
# Copyright (c) 2004, Hannu Saransaari and Lauri Hakkarainen
# Copyright (c) 2005-2007 Brenden Matthews, Philip Kovacs, et. al. (see AUTHORS)
# All rights reserved.
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
# $Id: conky.conf 1193 2008-06-21 20:37:58Z ngarofil $

alignment bottom_left
background yes
use_xft yes
xftfont HandelGotD:size=9
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 48
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no

TEXT

Ubuntu
$sysname $kernel ($machine)

Uruchomiony $alignr $uptime

${color1}IP
${color}${execi 10 /home/athren/IP}

Pobieranie $alignr ${downspeed eth0} kb/s
${downspeedgraph eth0}
Wysylanie $alignr ${upspeed eth0} kb/s
${upspeedgraph eth0}
${totaldown eth0} Down${color} | ${totalup eth0} ${color}

$processes procesow ($running_processes uruchomiony)

${execi 10 ~/.wiatrak2}
${execi 10 ~/.wiatrak}
${hwmon temp 2}
${hwmon temp 3}
${hwmon temp 1}

Procesor 0 $alignr ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0}
Procesor 1 $alignr ${cpu cpu1}%
${cpubar cpu1}


Pamiec $alignc $mem / $memmax $alignr $memperc%
$membar

Swap: $alignr $swap / $swapmax
${swapbar 3}


/ $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_free_perc /}%
${fs_bar /}

Elive $alignc ${fs_used /media/Home} / ${fs_size /media/Home} $alignr ${fs_free_perc /media/Home}%
${fs_bar /media/Home}

Mp3 $alignc ${fs_used /media/Mp3} / ${fs_size /media/Mp3} $alignr ${fs_free_perc /media/Mp3}%
${fs_bar /media/Mp3}

Data $alignc ${fs_used /media/Data} / ${fs_size /media/Data} $alignr ${fs_free_perc /media/Data}%
${fs_bar /media/Data}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrypty

Wiatrak
---------------------------------------------
#!/bin/bash
sensors | grep fan1 | awk '{print $2,$3}'
---------------------------------------------

Zewnętrzne IP
---------------------------------------------
#!/bin/bash
myip="$(wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//')"
echo $myip
---------------------------------------------
Awatar użytkownika
Bouzer
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 10
Rejestracja: 11 lip 2007, 08:15
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 9.10
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Odp: Conky - konfigi

Post autor: Bouzer » 02 lut 2010, 18:43

Awatar użytkownika
quezak
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 8
Rejestracja: 08 cze 2009, 20:33
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: quezak » 07 lut 2010, 12:34

Właśnie zmajstrowałem mój drugi conkyrc :)
BTW - wie ktoś może jakiej czcionki używa domyślnie conky przy wyłączonym xft? Ta której użyłem jest dość podobna ale to nie to samo... chyba że zna ktoś inne takie pikselowo-kwadratowe czcionki monospace, też będę wdzięczny za nazwę.

Screen:
Obrazek

Kod:

Kod: Zaznacz cały

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
background yes
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes
font ProggyTinyTTSZ:size=12

# Update interval in seconds
update_interval 2.0

# Minimum size of text area
minimum_size 200 5
maximum_width 220

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline yes # amplifies text if yes
draw_borders no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color 7d976d
color1 b7823d
color2 b4da9d

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 40
top_name_width 11

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${goto 105}${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=20}${time %H:%M:%S}
${goto 125}${font M47_FIRE WIRE:size=14}${time %x}$color$font
${voffset 5}${alignr}Pn Wt Sr Cz Pt So Ni
${voffset -10}${execpi 600 DJS=`date +%_d` ; cal | sed '1d' | sed '/./!d' | sed 's/$/           /' | fold -w  21 | sed -n '/^.\{21\}/p' | sed 's/^/${alignr} /' | sed /" $DJS "/s/" $DJS "/" "'${color white}'"$DJS"'${color}'" "/}
$alignr$color${execi 600 ~/.conky/gmail}
$color
${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}system${hr 2}$font$color
$sysname, $kernel on $machine
${pre_exec whoami}@$nodename ${alignr}uptime: $alignr$uptime
${execi 30 ~/.conky/battgen}Baterry ${execi 10 ~/.conky/batt stat} ${execi 10 ~/.conky/batt perc}$alignr${execi 30 ~/.conky/batt time}

${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}gpu${hr 2}$font$color
freq ${color white}${nvidia gpufreq}${color} MHz temp ${color white}${nvidia temp}${color}`C${alignr}mem ${color white}${nvidia memfreq}${color} MHz

${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}cpu${hr 2}$font$color 
${alignc}Load: ${loadavg}
${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | head -1}${color}`C ${color white}${freq 1}${color}MHz${alignr}${color white}${exec sensors -u | awk '$1 ~ /input/ { print $2 }' | tail -1}${color}`C ${color white}${freq 1}${color}MHz
$color${cpubar cpu1 5,90}$alignr${cpubar cpu2 5,90}
$color${cpugraph cpu1 20,100 000000 55aa55}$alignr$color${cpugraph cpu2 20,100 000000 55aa55}
top CPU   CPU% top MEM   MEM${color white}
${top name 1} ${top cpu 1} ${top_mem name 1} ${top_mem mem_res 1}${color2}
${top name 2} ${top cpu 2} ${top_mem name 2} ${top_mem mem_res 2}${color}
${top name 3} ${top cpu 3} ${top_mem name 3} ${top_mem mem_res 3}
${top name 4} ${top cpu 4} ${top_mem name 4} ${top_mem mem_res 4}
${color}total running:${alignr}${color white}$running_processes$color of ${color white}$processes

${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}memory/disk${hr 2}$font$color
${color}${membar 12}
${voffset -18}$alignc${color white}RAM ${memperc}% ($mem)
${color}${swapbar 12}
${voffset -18}$alignc${color white}Swap ${swapperc}% ($swap)$color
${voffset 3}Root ${fs_free /}$alignr${fs_bar 6,130 /}$color 
C:\  ${fs_free /media/c}$alignr${fs_bar 6,130 /media/c}$color
D:\  ${fs_free /media/d}$alignr${fs_bar 6,130 /media/d}$color
${if_mounted /media/QzkBook}Extr ${fs_free /media/QzkBook}$alignr${fs_bar 6,130 /media/QzkBook}$color${endif}

${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}network$font (${wireless_essid wlan0})${hr 2}$color
${addr wlan0} $alignr${execi 30 ~/.conky/exip}
Down: ${color white}${downspeedf wlan0}${color}kB/s ${alignr}Up: ${color white}${upspeedf wlan0}${color}kB/s
${downspeedgraph wlan0 15,100 000000 880000} ${alignr}${upspeedgraph wlan0 15,100 000000 008800}$color
${goto 110}session${goto 20}${color white}${totaldown wlan0}$alignr${color white}${totalup wlan0}$color
${goto 115}today${goto 20}$color2${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}$alignr${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}$color
${goto 105}yesterday${goto 20}$color2${execi 600 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}$alignr${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}$color
${goto 105}last week${goto 20}$color2${execi 600 vnstat -w | grep "last" | awk '{print $4 $5}'}$alignr${execi 60 vnstat -w | grep "last" | awk '{print $7 $8}'}$color
${goto 102}this month${goto 20}$color2${execi 600 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}$alignr${execi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}$color
${color}Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count} ${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}

${color1}${font M47_FIRE WIRE:size=10}now playing${hr 2}$font
${if_running amarokapp}$alignc${color white}${execi 8 ~/.conky/amarok title}
$alignc$color2${execi 8 ~/.conky/amarok artist}
$alignc$color2${execi 8 ~/.conky/amarok album}
$alignc$color${execi 8 ~/.conky/amarok count}
${voffset -10}${exec ~/.conky/amarok atime}$alignr${execi 8 ~/.conky/amarok ttime}
${execbar ~/.conky/amarok prog}
${else}${color}

${alignc}[Amarok not running]


${endif}$color1${hr 2}
Zmodyfikowałem sobie skrypt amaroka żeby mi się go wygodniej używało, więc zamieszczę moją wersję:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
stp=0;
art="$(dcop amarok player artist)"
tit="$(dcop amarok player title)"
if [ -z "$art" ] && [ -z "$tit" ]; then
art="Stopped"; stp=1;
else art="By: $art"; fi

case $1 in
	title) echo "$tit";;
	artist) echo "$art";;
	album) if [ $stp -ne 1 ]; then 
			alb="$(dcop amarok player album)"
			echo "From: $alb"
		fi;;
	atime) if [ $stp -ne 1 ]; then
			atime=$(dcop amarok player trackCurrentTime)
			amin=$((atime/60)); if [ ${#amin} -eq 1 ]; then amin=0$amin; fi
			asec=$((atime%60)); if [ ${#asec} -eq 1 ]; then asec=0$asec; fi
			echo "$amin:$asec"
		fi;;
	ttime) if [ $stp -ne 1 ]; then
			ttime=$(dcop amarok player trackTotalTime)
			tmin=$((ttime/60)); if [ ${#tmin} -eq 1 ]; then tmin=0$tmin; fi
			tsec=$((ttime%60)); if [ ${#tsec} -eq 1 ]; then tsec=0$tsec; fi
			echo "$tmin:$tsec"
		fi;;
	count) if [ $stp -ne 1 ]; then 
			cnt="$(dcop amarok player trackPlayCounter)"
			if [ $cnt -eq 0 ]; then echo "Never played"
			elif [ $cnt -eq 1 ]; then echo "Played once"
			elif [ $cnt -eq 2 ]; then echo "Played twice"
			else echo "Played $cnt times"
			fi
		fi;;
	prog) if [ $stp -ne 1 ]; then
			atime=$(dcop amarok player trackCurrentTime)
			ttime=$(dcop amarok player trackTotalTime)
			echo $((atime*100/ttime))
		fi;;
esac
skrypt do zewnętrznego IP:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
ret="$(wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//')"
if [ -z $ret ]; then echo "Connection problem"; else echo "$ret"; fi
Do tego standardowy skrypt do gmaila oraz prosty skrypt do baterii parsujący wyjście polecenia acpi.
Cairo clock ma theme ATER
Użyte czcionki to ProggyTinyTTSZ oraz M47_FIRE WIRE
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pogaduchy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości