Manifest


Filozofia Ubuntu

Nasza praca nad Ubuntu odbywa się w myśl zasady wolności oprogramowania, która – taką mamy nadzieję – będzie się upowszechniać i przyniesie światu wiele korzyści.

Wolne oprogramowanie i otwarte źródła

Ubuntu jest projektem tworzonym w oparciu o pewną społeczność. Chcemy stworzyć system operacyjny i pełen zestaw pracujących pod nim aplikacji składający się jedynie z wolnego oprogramowania o otwartych źródłach. U podstaw filozofii Ubuntu leżą zatem następujące zasady:

  • Każdy użytkownik komputera powinien móc w sposób całkowicie wolny uruchamiać, rozpowszechniać, analizować, zmieniać i ulepszać oprogramowanie, którym się posługuje bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych,
  • Każdy użytkownik komputera powinien mieć możliwość używania oprogramowania we właściwej mu wersji językowej,
  • Każdy użytkownik komputera powinien móc używać dowolnego oprogramowania bez względu na swoją ewentualną niepełnosprawność oraz bez względu na charakter tej niepełnosprawności.

Powyższe zasady znajdują odzwierciedlenie w oprogramowaniu, które tworzymy i z którego budujemy naszą dystrybucję. W rezultacie, licencje na których oparte jest rozpowszechniane przez nas oprogramowanie zgodne są z Polityką Licencyjną Ubuntu. Gdy instalujesz Ubuntu, niemal całe oprogramowanie zgodne jest z Polityką Licencyjną, pracujemy zaś nad tym, aby każdy program, którego potrzebujesz lub będziesz potrzebował w przyszłości dostępny był na licencji, która respektuje wyżej wymienione wolności. W chwili obecnej jedyny wyjątek stanowią dostępne w jedynie w wersjach binarnych sterowniki, bez których wiele maszyn nie jest w stanie poprawnie działać. Takie pakiety umieszczamy w sekcji restricted naszej dystrybucji, dzięki czemu możesz je łatwo usunąć, gdy tylko nie będziesz ich potrzebował. Więcej informacji o komponentach Ubuntu znajdziesz na stronie Komponenty.

Wolne oprogramowanie

Słowo „wolne” w rozumieniu Ubuntu odnosi się do wolności jego użytkowania a nie bezpłatności, choć oczywiście nie zamierzamy pobierać żadnych opłat od użytkowników naszej dystrybucji. Najważniejszą cechą Ubuntu jest więc to, że oprogramowanie powstające w ramach projektu zapewnia i realizuje ideę wolności a nie że jest bezpłatne. Zasada wolności oprogramowania pozwala wspólnocie Ubuntu rozwijać się oraz wykorzystywać kolektywną wiedzę i doświadczenie do ciągłego ulepszania dystrybucji. Cytując oficjalny dokument Free Software Foundation „What is Free Software”, wolnościami leżącymi u podstaw wolnego oprogramowania są:

  • wolność używania oprogramowania bez względu na cel,
  • wolność analizowania sposobu działania oprogramowania i dostosowywania go do swoich potrzeb,
  • wolność rozpowszechniania kopii oprogramowania by pomóc innym,
  • wolność udoskonalania oprogramowania oraz rozpowszechniania własnych poprawek aby również inni mogli z nich korzystać.

Wolne oprogramowanie stworzyło spójny ruch społeczny działający od ponad dwóch dekad. Ruch ten wyprodukował miliony linii kodu i dokumentacji oraz prężną społeczność, której Ubuntu ma zaszczyt być częścią.

Otwarte źródła

„Otwarte źródła” to termin ukuty w 1998 roku w celu wyeliminowania niejednoznaczności związanych z angielskim słowem „free”. Open Source Initiative opisało otwarte źródła w odpowiedniej definicji. Ruch ten odnosi coraz większe sukcesy i cieszy się wzrastającym szacunkiem. Ubuntu ma zaszczyt być oprogramowaniem o otwartych źródłach. Niektórzy uważają oba ruchy – wolne oprogramowanie i otwarte źródła – za wzajemnie konkurencyjne. Ubuntu nie podziela tej opinii. Członkami naszej społeczności są osoby przywiązane do obu tych tradycji.

Oryginalny tekst zaczerpnięty z Wiki Ubuntu

Kodeks Postępowania Ubuntu

Wstęp

Desmond Tutu opisał Ubuntu w sposób następujący: „Osoba wyznająca filozofię Ubuntu jest otwarta na innych, świadoma innych, nie przeraża jej to, że inne osoby są od niej samej lepsze bądź bardziej utalentowane, ponieważ czuje ten rodzaj pewności siebie, który wynika z głębokiego przekonania o przynależności do większej całości” Arcybiskup Desmond Tutu, cytat z „Nie ma przyszłości bez przebaczenia”

Powodem, dla którego wybraliśmy dla naszej dystrybucji Linuksa nazwę Ubuntu, jest doskonałe wyrażanie przez nią zasad podstawowych dla ruchu Open Source – ducha współpracy i dzielenia się owocami własnej pracy. W świecie Wolnego Oprogramowania, dla wspólnego dobra, tworzymy oprogramowanie, opierając się na pracy ochotników. Udoskonalamy to, co zrobili już kiedyś inni, po czym dzielimy się naszymi osiągnięciami. Ta współpraca opiera się na dobrych stosunkach pomiędzy uczestnikami projektu. Aby tę współpracę pielęgnować i rozwijać, ustaliliśmy poniższy Kodeks Postępowania Ubuntu.

Kodeks Postępowania Ubuntu

Kodeks Postępowania Ubuntu dotyczy sposobów zachowania się członków wspólnoty Ubuntu na forach, listach mailingowych, stronach WWW, kanałach IRC, publicznych zgromadzeniach czy w prywatnej korespondencji pomiędzy członkami wspólnoty. Wszelkie kontrowersje dotyczące zachowania członka wspólnoty rozstrzygane będą przez Radę Społeczności Ubuntu.

Bądź rozważny. Rezultaty Twojej pracy będą wykorzystywane przez innych, Ty sam również będziesz zależny od czyjejś pracy. Każda decyzja, jaką podejmiesz, dotyczyć będzie również innych osób, bierz zatem te konsekwencje pod uwagę. Przykładowo, gdy projekt znajduje się w fazie zamrożenia, nie wysyłaj nagle do repozytorium nowych wersji aplikacji krytycznych z punktu widzenia systemu, inni bowiem będą testować system w wersji zamrożonej, nie spodziewając się wielkich w nim zmian.

Zachowaj szacunek. Członkowie wspólnoty Ubuntu traktują się nawzajem z należnym szacunkiem. Każdy może wnieść do projektu coś cennego. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, brak porozumienia nie oznacza jednak akceptacji dla złych manier. Każdy z nas może być narażony na stres i sfrustrowany, nie godzimy się jednak na przekształcanie tej złej energii w atak pod adresem innego członka wspólnoty. Środowisko, w którym jego członkowie nie czują się dobrze, nie jest też produktywne. Oczekujemy zatem od członków wspólnoty Ubuntu, że będą odnosić się z szacunkiem do innych uczestników projektu, zwykłych użytkowników dystrybucji oraz osób spoza Ubuntu.

Współpracuj. Ubuntu oraz Wolne Oprogramowanie opierają się na współpracy i wspólnym osiąganiu wytyczonych celów. Współpraca redukuje konieczność wykonywania tej pracy, którą raz już została wykonana przez kogoś innego, polepsza również jakość oprogramowania będącego owej współpracy owocem. Twoim celem powinna być współpraca z innymi deweloperami Ubuntu, jak również resztą społeczności, która jest zainteresowana owocami Twojej pracy. Twoja praca powinna mieć charakter transparentny, łatki powinny być udostępniane społeczności w momencie ich powstania, nie zaś w momencie wydania kolejnej wersji dystrybucji. Jeżeli zamierzasz pracować nad kodem nie należącym bezpośrednio do Ubuntu (upstream) poinformuj autorów o swoich pomysłach i postępie prac. Zdarza się, że nie można osiągnąć porozumienia w sprawie szczegółów implementacji, nie musisz zatem zabiegać o porozumienie z autorami oprogramowania nad którym pracujesz – informuj jednak o swojej pracy i udostępniaj ją w ten sposób, by osoby z zewnątrz mogły Twój kod testować, dyskutować o nim i wspierać Twoje działania.

W przypadku nieporozumień zasięgaj opinii innych. Nieporozumienia, zarówno polityczne jak i techniczne, zdarzają się cały czas i wspólnota Ubuntu nie jest w tym względzie wyjątkiem. Nie można zatem unikać zdań odrębnych czy innych punktów widzenia – należy jednak podchodzić do nich konstruktywnie. W takich przypadkach należy się zwracać do społeczności i tam szukać sposobów na osiągnięcie kompromisu. Istnieją również Rada Społeczności i Komitet Techniczny, które pomagają w ustaleniu kierunku rozwoju dystrybucji. Istnieje też wiele Zespołów Projektowych i Liderów Projektów, którzy odgrywają podobną rolę. Jeśli rzeczywiście zechcesz pójść własną drogą, zalecamy utworzenie pochodnej dystrybucji lub zestawu pakietów dostępnego w repozytoriach Ubuntu, tak aby umożliwić ogółowi społeczności zapoznanie się z Twoimi pomysłami.

W przypadku wątpliwości poproś o pomoc. Nie ma ludzi nieomylnych, nikt też nie wymaga od członka społeczności wiedzy absolutnej (za wyjątkiem rzecz jasna SABDFL). Zadawanie pytań pozwala na uniknięcie wielu późniejszych problemów, dlatego pytaj śmiało. Wywołani do odpowiedzi powinni ich udzielać. Pytania trzeba jednak zadawać na odpowiednim forum. Pytania nie związane z tematem danej grupy (jak na przykład prośby o pomoc zadawane na liście dyskusyjnej dla deweloperów) odciągają ją od problemów, którym jest poświęcona.

Odchodź z wyobraźnią. Deweloperzy przychodzą i odchodzą i Ubuntu nie jest tu wyjątkiem. Jeżeli jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji z rozwijania dystrybucji, prosimy byś czynił to w sposób, który zminimalizuje związane z Twoim krokiem zamieszanie. W praktyce oznacza to poinformowanie społeczności o swoim odejściu i upewnienie się, że znajdą się następcy gotowi podjąć Twoje dotychczasowe obowiązki.

Listy i fora dyskusyjne

Listy i fora dyskusyjne są istotnym składnikiem społeczności. Niniejszy kodeks postępowania odnosi się również do nich. Warto jednak dodać dwa istotne w tym przypadku punkty:

  • Używaj aktualnego adresu e-mail.
  • Unikaj flame’ów, trollowania, osobistych ataków i powtarzanych w nieskończoność tych samych argumentów. W sprawach technicznych głos rozstrzygający ma Komitet Techniczny, w sprawach dotyczących społeczności decyduje Rada Społeczności.

Oryginalny tekst zaczerpnięty z Wiki Ubuntu